Propòsit i principis bàsics

Propòsit

Aquest projecte neix de la voluntat de Càritas i ACEFIR -Associació Catalana per l’Educació, la Formació i la Recerca- de treballar conjuntament per tal de donar resposta a una necessitat evident de la nostra societat: cada vegada hi ha més persones nouvingudes que acuden a Càritas i aquesta, anticipant-se a les situacions, ha volgut crear aquest mòdul 0 d’alfabetització oral.

Pel que fa al mòdul, hem seleccionat els àmbits en funció de les necessitats quotidianes: saber presentar-se, conèixer els diferents serveis de la ciutat on aquestes persones viuran a partir d’ara, anar a comprar, la casa i buscar feina. Hem considerat important el suport visual, per complementar l’aprenentatge. Ara bé, les fotografies es poden canviar i en el cas d’edificis públics, és recomanable tenir la de cada ciutat / poble on s’imparteix el curs perquè així aprenents i educadors ho identifiquin com a tal.

Principis bàsics

Tot seguit presentem un seguit de recomanacions per a l'ús del Mòdul 0, sempre tenint en compte que aquest s’ha de dur a terme a partir de la FLEXIBILITAT i la REVISIÓ constants, i que aquest té la COMUNICACIÓ com a pilar fonamental. Tot seguit, expliquem aquests conceptes.

  • Flexibilitat i adaptabilitat

Tot el contingut que oferim s’ha de prendre des d’una vessant flexible, és a dir, tot i que aquí oferim uns paràmetres generals, cada grup i cada classe té les seves necessitats. Cal escoltar i observar el grup i adaptar-se cada dia.

De tot el conjunt de recomanacions i orientacions que exposem, cada voluntari o voluntària ha d’adaptar les que li vagin bé a ell o ella i al seu grup, ja que ningú millor que el propi formador coneix el seu grup.

És important fer esment que un tema no equival a una sessió ni tampoc a un nombre determinat de sessions, ja que cada grup és diferent i avança al seu ritme. A vegades a un grup d'aprenents els interessarà molt un tema i en aquest ens hi haurem d'entretenir. I potser un altre tema el passarem més ràpid.

El Mòdul 0 està estructurat de manera que cada tema és independent, vinculat amb la vida quotidiana però alhora relacionat de tal manera que no quedin llacunes en el contingut. L'estructura permet que l’ordre que es treballin sigui flexible. És a dir, si una situació a l’aula dóna peu a tractar un tema, encara que per l’ordre establert aquest no toqui, serà bo aprofitar la iniciativa i la curiositat dels aprenents per treballar-lo.

És bo potenciar les situacions de diàleg, tot i que sigui en relació a temes que més endavant tornarem a tractar amb més profunditat.

  • Revisió

Cal entendre el concepte de revisió com una eina de millora, d'adaptació i en cap cas de control.

El Mòdul 0 és obert, està en revisió constant, és a dir, es va fent i es delimita en el propi procés d’aplicació. És indispensable que cada formador faci aquesta crítica constructiva del mòdul, que aporti suggeriments de millora i així aconseguir que amb la suma de tots, aquest sigui una eina realment útil, tan per al voluntariat, com per als aprenents. Cal que el mòdul es vagi reconstruint entre tots els implicats en l’alfabetització oral i adaptar-la a la situació de cada grup de Càritas.

Esquema clarificador de la importància de l’avaluació dins d’un procés d’innovació; l’avaluació com a millora, amb la seva corresponent adaptació al mòdul oral.

APRECIACIÓ D’UN ASPECTE A MILLORAR

Com que cada vegada hi ha més nouvinguts, potser cal una pauta comuna d’alfabetització.

ANÀLISIS DELS PROBLEMES I NECESSITATS

Quines eines i recursos tenim?

PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES

Per què no creem un mòdul oral per tal que tots tinguem una pauta a seguir?

PLANIFICACIÓ DEL CANVI

Com ho aplicarem? Ha de ser una eina viva en constant construcció per part de tots els implicats.

IMPLEMENTACIÓ

Posada en marxa del mòdul.

AVALUACIÓ

El mòdul ha d’estar en constant revisió per assegurar la seva qualitat.

CONSOLIDACIÓ /DESETIMACIÓ

Gràcies a la revisió constant, es consoliden les eines que funcionen i es descarten les que no.

NOVES NECESSITATS

En el procés de millora del mòdul poden aparèixer noves necessitats.

  • Comunicació

Perquè el mòdul progressi, cal saber quines coses del mètode estan ben plantejades, a quines els cal fer canvis -canviar continguts, aprofundir en d’altres, plantejar eines d’avaluació... i quines són les activitats que utilitzeu i que funcionen per tal de fer-les extensibles als altres voluntaris i així treballar en xarxa.

Per això, és important que es facin propostes i s'exposin els dubtes, i entre tots, fer propostes de millora.

Amb aquesta finalitat es disposarà de:

  • fulls i bústia de suggeriments
  • correu electrònic talcgirona@gmail.com, a disposició de tot l’equip que formem part dels programes talc.

Hem de tenir present que sempre hi haurà obstacles i resistències a l’aprenentatge, doncs no és una tasca fàcil i com hem dit, el que funciona per uns, pot no funcionar per altres, per això és important poder recolzar-nos els uns als altres i com que no ho podem fer físicament, posem a disposició aquest correu compartit per tots, així com la web.