El mòdul oral

El Mòdul Oral té vuit temes. Tot seguit explicarem com s'ha desenvolupat cadascun dels temes, és a dir, perquè s'ha considerat necessari que apareguin certs apartats.

El plantejament del mòdul oral és en sessions principalment pràctiques (tot i que a vegades caldrà certa teoria, especialment a l’hora d’introduir un tema). Ara bé, l’aprenentatge serà més significatiu si els aprenents són els protagonistes, poden dir la seva opinió i vivenciar els conceptes que s’expliquen. I més si es té en compte que els alumnes són persones nouvingudes que hauran de passar cert temps en una ciutat que els és desconeguda i nova en molts aspectes.

Cada tema del mòdul té els següents apartats:

Objectius generals del bloc, així com els objectius comunicatius. Què esperem aconseguir en aquell bloc, el que volem que els nostres alumnes aprenguin, tant a nivell de contingut com a nivell oral. També especifiquem uns objectius d’ampliació,que afavoreixen el treball més ampli d'aquells temes que resulten de més interès o que es volen repassar.

Vocabulari del tema. El vocabulari sempre serà ampliable en funció del nivell del grup, en el mòdul recollim el més essencial.

Conceptes a introduir. Són aquells conceptes relacionats amb el tema principal del bloc que inevitablement estan lligats a aquest i que els seran útils.

Activitats de l’aula. Es tracta de petites activitats que ajudaran al voluntariat a treballar cada un dels temes de forma més dinàmica i participativa.

Activitats de grup. Són aquelles activitats que permeten generalitzar els coneixements adquirits a l’aula i aplicar-los a la vida quotidiana.

Producció oral. Activitats per desenvolupar les habilitats comunicatives dels aprenents, centrades principalment en l’expressió oral.

Preescriptura. Tot i que l’objectiu del mòdul oral no és que els alumnes aprenguin a escriure, sinó que aquests desenvolupin habilitats comunicatives que els permetin relacionar-se en la seva nova ciutat d’acollida, així com que adquireixin vocabulari, necessiten poder escriure uns mínims. Es pot donar el cas que hi hagi aprenents que no hagin agafat mai un llapis. Per això, en aquest apartat es potencien activitats motrius.

Seqüències. Són activitats que faciliten l’estructuració del llenguatge oral i com que es poden manipular donen moltes opcions a les dinàmiques; així com adaptar-les a diferents situacions. Per la seva funcionalitat són activitats essencials i més completes ja que inclouen la resta d’activitats.

Material

Material que pot ser útil en els diferents temes, vinculat a les dinàmiques proposades: