Dinàmiques i estratègies

Les activitats i dinàmiques proposades són ORIENTACIONS que poden ser d’utilitat. Es poden ampliar, adaptar i canviar en funció del que necessita cada grup i es poden ampliar amb les que utilitzi cada grup i funcionin. No obstant, qui decideix les activitats que es fan a l’aula, és l'educador, per això serà bo que cada educador que desenvolupi una activitat que funcioni, la faci extensiva a la resta, per tal que hi hagi un veritable treball en xarxa.

Estratègies metodològiques

 • Pluja d’idees: per tenir una idea del que saben de cada bloc, p.ex preguntar-los a ells quins espais coneixen de la ciutat, o quines fruites; i en qualsevol cas, aportar el que pugui ser d’utilitat.
 • Treball per racons: per aprofundir en algun tema i en funció de les motivacions dels alumnes.

Dinàmiques inicials per trencar el gel i potenciar la cohesió del grup:

 • La pilota: dir els noms passant-se una pilota i tot treballant l’expressió “Jo em dic...”Alguns variants d’aquesta dinàmica són fer la ronda de noms i també dir el país d’origen. I fins i tot una tercera variant, si veiem que el grup té prou confiança, es pot fer ronda de noms i una afició.
 • Bingo: per conèixer els nostres companys d’aula.

Dinàmiques d'ajuda i activitats

 • Et regalo una paraula: cada alumne es fixa amb una paraula catalana que després explicarà a la resta de classe. El mestre pot fer el mateix però en aquest cas una paraula en la llengua dels aprenents.
 • La línia: dinàmica que permet fer grups a l’atzar i de forma amena; es pot fer a l’inici de la classe o curs per trencar el gel o en qualsevol moment en funció del que es vol treballar (per exemple les paraules que han après). Consisteix en què els alumnes s’ordenin alfabèticament, un cop hi ha la línia feta, es dobla i ja es tenen les parelles de treball per aprofundir en els conceptes que interessin, o per tal de fer converses amb parelles diferents.
 • Sempre que els aprenents puguin portar algun objecte, que ho facin; així s’ho sentiran més seu. Per exemple, monedes del seu país.

Dinàmiques de l'aula, dinàmiques de desenvolupament

 • Speedy González: aquesta activitat servirà per treballar el vocabulari treballat, per això cal fer-la un cop els aprenents coneguin una mica de vocabulari. Es du a terme per parelles, que poden anar canviant per tal de fer-ho més dinàmic. Es tracta de dir un tema i que cada parella digui tantes paraules com sàpiga relacionades amb el tema. Si canviem de parella no cal canviar el tema escollit, ja que la parella anterior ens ha aportat paraules noves.
 • Fes el que dic”: es reparteixen per l’aula diferents fotos relacionades amb un tema, per exemple la fruita o els hobbies, es diu un tema i els aprenents aniran a buscar la foto per la classe, d’aquesta manera es pot comprovar si identifiquen el vocabulari treballat, i es fa evident quins aspectes cal aprofundir.
 • On sóc?: aquesta dinàmica es pot fer per parelles o bé amb tota la classe. Té dues modalitats:

o Un pensa un lloc on està (p.ex. hospital, mercat, cuina) i els altres ho han d’endevinar tot fent-li preguntes.

o Hi ha una fotografia enganxada i haig d’endevinar de quin lloc es tracta tot fent preguntes.

o També es pot fer aquesta dinàmica per treballar els diferents oficis.

 • El donut: es fan dos cercles d’igual nombre de persones, un al centre, de manera que es mirin entre ells i que així es formin les parelles. Aquesta dinàmica es pot fer servir per propiciar el diàleg entre els aprenents, per exemple, en les primeres sessions es pot utilitzar per tal que els alumnes es presentin o bé, en sessions més avançades per treballar tòpics / temes.
 • Les cantonades”: es reparteixen diferents fotos per l’aula en espais ben diferenciats, per exemple de menjar, de parts de la casa, de les estacions, en funció del que es vol treballar. Cada alumne es col·loca a la que més li ha agradat. Aleshores han d’explicar a la resta de la classe perquè l’han escollida. Aquesta dinàmica serveix per propiciar el diàleg i que els alumnes parlin.
 • L’intercanvi”: cadascú té una foto del tema que es vol treballar, per exemple, els transports. Els alumnes es van trobant per l’aula i es fan un pregunta senzilla tipus “tu què tens?”. “Jo tinc un autobús, i tu?”. “Jo una bici”. I se l’intercanvien, i així successivament fins que hagin treballat tot o el vocabulari.
 • Variant: enlloc que cadascú tingui una imatge, les imatges estan repartides damunt de la taula. Quan algú en sap una, la diu i se la queda.

Dinàmiques per treballar temes específics

Colors: es diu un color i es va fent una ronda de totes aquelles coses que coneguin amb aquell color. Amb aquesta senzilla dinàmica es treballen els colors i també quines paraules saben, sense que sigui estrictament un tema de classe. Per exemple, si un diu verd, comença fulla, el següent, enciam, el següent samarreta, i així successivament fins que no sàpiguen més paraules.