Arribada al país d'acollida

Aquest tema pretén ser l’equivalent al punt de partida de la seva arribada a la ciutat/poble. És per aquest motiu que es treballaran els mitjans de comunicació que tenen a la seva disposició, tant a nivell de ciutat/poble com a nivell de barri. Cal dir que els temes, tot i ser independents es consideren acumulatius, és a dir, es continuarà repetint els contingut anterior.

Objectius generals

- Recordar els continguts del tema anterior.

- Conèixer els mitjans de transport de la ciutat i el vocabulari relacionat.

Objectius comunicatius

- Saludar.

- Acomiadar-se.

- Presentar-se.

- Reconèixer i dir el vocabulari relacionat amb l’arribada a la ciutat.

Objectius d’ampliació

- Parlar d’altres mitjans de transport amb els quals poden arribar a la ciutat.

- Aprendre els números del 10 al 20.

A) Vocabulari

B) Conceptes a introduir

- Explicar què cal fer per agafar un tren i un bus.

- Explicar quins mitjans de transport hi ha disponibles a la ciutat/poble on es viu i quines destinacions hi ha.

- Números, introducció de l'1 al 10.

C) Activitats a l’aula

- En els inicis les activitats estaran basades en la repetició continuada i les rutines per tal que l’alumnat pugui anticipar i memoritzar.

- Comprèn i actua: es reparteixen per l’aula diferents fotos relacionades amb el tema dels transports. El professor o professora dirà una acció, per exemple: “agafo l’autobús” i els aprenents aniran a buscar la foto per la classe. D’aquesta manera es facilita la comprensió del vocabulari que ells poden repetir per tal de consolidar l’aprenentatge.

D) Activitat de grup

- Ens desplacem amb bus: agafar un bus amb els aprenents per anar a un barri de la ciutat i tornar.

- Recordes què és què? Treballar el vocabulari après a classe en situació real.

E) Producció oral

La producció oral se centrarà en la repetició del lèxic.

F) Preescriptura

Dibuixar "vies de tren o línies paral·leles

______________________________

______________________________

Dibuixar estacions i recorreguts del bus: aspes i línies

__________ X __________ X __________ X

G) Seqüències

- Agafar el tren: l’usuari compra un bitllet, l’usuari verifica el bitllet, l’usuari és a l’andana, l’usuari puja al tren.

- Agafar un autobús: parada de bus i un usuari puja al bus, el conductor li dóna un bitllet, l’usuari paga el bitllet, l’usuari seu.