Avaluació

Cal fer una menció especial a l’avaluació dels aprenents, ja que a partir d’ara els centres de Càritas podran oferir una acreditació als assistents, i per això cal impartir una formació bàsica de qualitat.

Cal distingir diferents moments d’avaluació, per tal d’assegurar que la formació que s’ofereix és de qualitat i sobretot, que l’aprenent assimila els diferents conceptes.

Per això és important concretar “què”, “com” i “quan” avaluar.

Avaluació inicial

Per tal d’estructurar les classes, l’educador ha de saber quin nivell de coneixements tenen els alumnes. Per això a l’inici de cada bloc, plantejarem una avaluació inicial en forma d’exercicis bàsics com per exemple posar una seqüència d’imatges i a veure quines saben identificar els alumnes. Una altra tècnica per saber quins coneixements tenen els nostres alumnes és la pluja d’idees, així sabem quin és el punt de partida.

Avaluació contínua

Al final de cada tema, i sense que sigui un examen, cal que els voluntaris seleccionin una activitat que englobi gran part dels conceptes treballats i que valorin com s’han assolit els diferents conceptes.

L’activitat més completa és la de la “representar una situació”, ja que es posa en pràctica allò treballat a través d’una situació comunicativa i permet valorar diferents aspectes i no només els tècnics.

Ara bé, no vol dir que aquesta tècnica serveixi a totes les persones que ensenyen. Per això el sistema d’avaluació contínua està obert a cada grup. Així mateix es recomana l’elaboració d’una fitxa de cada aprenent, com a eina de doble ús: d’una banda serveix al voluntari-educador per poder fer el seguiment diari de l’alumne i si s’escau, com a instrument més per a l’avaluació; i d’altra banda serveix a l’alumne per veure el seu treball materialitzat i que està desenvolupant un aprenentatge.

Avaluació final

Proves determinades per Càritas. L'’avaluació final ha de ser un còmput d’aquestes proves juntament amb una avaluació qualitativa a través de la valoració d’aspectes com la participació en les classes, la iniciativa o la capacitat d’expressió.

Indicadors

Tot seguit presentem una sèrie d’indicadors en forma de graella que us poden servir per a l’avaluació dels aprenents: