Recomanacions

A nivell general

  • Cal tenir present que quan en el mòdul parlem de ciutat, poble o barri entenem lloc on s’arriba i ens desenvolupem, i per tant, s’ha d’adaptar en el context de cada cas.
  • La finalitat del Mòdul 0 és que els usuaris entenguin i parlin la llengua catalana. La preescriptura, tot i que els agrada i va vinculada amb l’aprenentatge oral d’una llengua, és un objectiu secundari en aquest cas.
  • Al llarg d’un tema, les activitats han de ser graduals, és a dir, començarem per repeticions, després alguna dinàmica més moguda i completa com pot ser posar en pràctica una situació comunicativa del tema tractat, i finalment una activitat a l’exterior en què es posi en pràctica allò que s'ha après.
  • Per exemple si estem parlant del transport públic, primer es pot simular que es va a agafar l’autobús, i l’activitat final pot ser sortir al carrer i agafar l’autobús amb els alumnes, això sí, hauran de ser ells els qui demanin el tiquet, la destinació que volem...
  • És important observar el grup i les necessitats que té. A vegades s'haurà de canviar la planificació. Per això, quan es preparen les classes, s'han de contemplar diferents activitats per si una no funciona.
  • Cal tenir en compte que cada grup té un ritme d’aprenentatge diferent, per això no hi ha un temps estrictament marcat per a cada tema, sinó que és una orientació general que després s’ha d’adaptar a la classe: potser hi ha temes que motiven més i se’ls pot treure més rendiment, i d’altres temes, en canvi, no els agradin i costin d'aprendre. Aleshores cal buscar estratègies motivadores per poder treballar-los. Aquetes i moltes més situacions seran les que hi haurà cada dia!
  • És recomanable combinar diferents tipus d’estratègies metodològiques per tal que l’aprenentatge sigui més amè i complet, i sobretot combinar aspectes teòrics amb sessions pràctiques.

A nivell de les classes

És bàsic crear un bon clima a l’aula, que se sentin còmodes crear família. Hem de tenir en compte que molts d’ells tenen bloquejos emocionals (l’anomenat síndrome d’Ulisses)

Funciona molt el mètode de les repeticions (com en el cas dels nens petits: un dels primers mecanismes d’aprenentatge és la repetició i la imitació).

Podem distingir els alumnes que assisteixen a les classes d’alfabetització a Càritas en dos grans grups:

o Els que no estan alfabetitzats ni en la seva pròpia llengua.

o Els que no estan alfabetitzats en català. Aquests sobretot necessiten vocabulari per poder-se desenvolupar en la seva nova ciutat.

És important no barrejar els alumnes i oferir-los classes / activitats diferents ja que tenen necessitats diferents i podria passar per exemple que els que estan zero alfabetitzats s’acomplexin o que els que no estan alfabetitzats en català s’estanquin.

Cal posar normes del tipus: “Els que saben que no ho diguin de seguida als que no ho saben perquè sinó aquests no aprenen ni s’esforcen”.

Que expliquin anècdotes seves, així tots se senten protagonistes i d’aquesta manera es facilita l’aprenentatge i també és una manera de trencar el gel.

Quan en el mòdul parlem de seqüència, ens referim a l’activitat avançada dins el bloc que engloba diferents conceptes treballats anteriorment. Seria la situació comunicativa per posar-ho en pràctica.

Cal buscar activitats dinàmiques per tal que l’aprenentatge sigui més significatiu. Considerem que l’activitat de cloenda d’un mòdul pot ser una “visita” per tal d’aplicar allò que hem treballat, sempre que es pugui. Per exemple anar al mercat a comprar, i que demanin ells/es els aliments que vulguin, això si, en català!

És convenient assegurar la comprensió, d’aquesta manera proposem utilitzar les diverses llengües que es parlen a l’aula per trobar l’equivalent o bé emprar material visual. És important no caure en el recurs de la traducció al castellà.