Mynydd Conwy Dydd Sad 12fed Chwefror 22

Ras #1 yn Cyfres CRMC Gogledd Cymru

Conwy Mountain Saturday 12th Feb 22

Race #1 in the WFRA North Wales Junior Series

Ffilm o'r rasys & Canlyniadau / Film of the races & Results!

Canlyniadau 2022 / Results 2022

Nodwch: cyrsiau tywydd gwael d11-d17 / NB: Bad weather courses u11-u17

CanlyniadauGogledd

Pellteroedd bras y cyrsiau: ¦ Approximate distances of courses:

d7s/d9s=1km +66m. (U6s must run with an adult)

d11s/d13s=2.4km+161m.

d15s = 5.1km +305m.

d17s = 5.6km +415m

(oedran ar 31/12/2022 - diwedd eleni)

Nodwch: Bydd d19s yn rhedeg y ras oedolion. Mae rhaid cwblhau y ffurflen cydsynio uwchben, ond bydd angen hefyd cofrestru ar y ddiwrnod efo'r oedolion (manylion ar dudalen Facebook Ras Fell Conwy). Cysylltwch a Neal os oes cwestiynau.

Note: U19s will run the adults' race. Please complete the parental consent form above, but you will also need to complete the adult registration on the day (details on the Conwy Fell Race Facebook page). Contact Neal if you have any questions.

Ras Cyntaf dechrau 11yb (dan9s/7s), wedyn dan13/11, dan17/15 yn fuan wedyn. Nodwch, rasys ieuenctid yn dechrau ar y mynydd (gweler map isod).

Plîs cofrestrwch eich plant ymlaen llaw :

https://forms.gle/eb5gQeH2UJ9qqbVB7 (casglu bibs/rhifau @ y man cychwyn)

Cost: £2 (£1 i aelodau Eryri Harriers / neu os ydy'r oedolyn yn aelod o CRMC)

Nodwch, does dim parcio yn agos i'r cychwyn. Peidiwch â gyrru i fyny i dropio off chwaith - mae'r lon yn cul! Dilynwch "Conwy Fell Race" ar Facebook a dilyn y gwybodaeth am parcio https://www.facebook.com/Conwy-Fell-Race-973479662785559

First junior race: 11am (U9s/7s), shortly followed by U13s/11s, U17s/15s. Note juniors start is higher than seniors start (into the country park) - see maps below.

Please register juniors in advance here : https://forms.gle/eb5gQeH2UJ9qqbVB7 (collect bibs/numbers at the start)

Cost £2 (£1 for Eryri Harriers or if adult is member of WFRA)

Note there is no parking or drop off possible near the start. Please follow "Conwy Fell Race" on Facebook and follow instructions about parking on there: https://www.facebook.com/Conwy-Fell-Race-973479662785559


Gofynion offer

 • Dylai rhedwyr dan 19, dan 17 a dan 15 fod yn barod i gario cit llawn ym mhob ras (yn unol â rheolau CRMC: côt a throwsus gwrth-ddŵr, het, menyg, map, cwmpawd, chwiban, byrbryd bach).

 • Efallai y bydd angen i redwyr eraill gwisgo/gario cot gwrth-ddŵr, het, menyg.

 • Dylai pob rhedwyr dod â dillad sbar i gadw gynnes cyn ac ar ôl y ras

 • Bydd rasys ar gyfer y grwpiau oedran iau wedi'u marcio'n dda. Efallai y bydd angen rhywfaint o fordwyo yn y categorïau hŷn (ni chaniateir GPS).

Mae categorïau oedran ar gyfer pob ras yn seiliedig ar oedran ar 31/12/22:

   • dan 7 (2016-17)

   • dan 9 (2014-15)

   • dan 11 (2012-13)

   • dan 13 (2010-11)

   • dan 15 (2008-09)

   • dan 17 (2006-07)

   • dan 19 (2004-05)

 • Yr oedran lleiaf ar gyfer pob ras yw 6 ar y diwrnod, gall rhedwyr iau redeg gydag oedolyn.

Unrhyw cwestiynau, cysylltwch:

Cydlynydd ieuenctid & Gogledd Cymru: Neal Hockley (Rhedwyr Eryri, UKA Fell & Mountain Running Coach), neal.hockley@gmail.com

Kit requirements

 • U19s, U17s and U15s should be prepared to carry full kit in all races (as per WFRA rules: waterproof coat and trousers, hat, gloves, map, compass & whistle, small snack).

 • Other age groups may need to carry/wear a waterproof coat, hat, gloves.

 • All runners should bring spare clothes to keep warm before and after the race. These can be left at the start (at own risk)

 • Races for the younger age groups will be well marked. Some navigation may be required in the older categories (GPS not permitted).

Age categories for all races are based on age at 31st Dec 2022:

 • under 7 (2016-17)

 • under 9 (2014-15)

 • under 11 (2012-13)

 • under 13 (2010-11)

 • under 15 (2008-09)

 • under 17 (2006-07)

 • under 19 (2004-05)

 • Minimum age for all races is 6 on the day, younger runners may run with an accompanying adult.

Any questions, contact:

Junior Coordinator & North Wales: Neal Hockley (Eryri Harriers UKA Fell & Mountain Running Coach): neal.hockley@gmail.com

Rhagchwiliad Rasys agor i bawb: Bore Sul 30ain Ionawr 2022.

Bydd Rhedwyr Iau Eryri yn rhedeg y cwrsiau ieuenctid ar fore sul 30ain Ionawr - croeso i redwyr iau o clwbs eraill ymuno â ni. Manylion i ddilyn - gwylio tudalen Facebook y WFRA https://www.facebook.com/groups/162891360538812

Open Race Recce: Sunday AM 30th January 2022.

Eryri Juniors will run a recce of the junior courses on 30th Jan - juniors from other clubs and none are very welcome to join us. Details TBC - watch the WFRA Facebook page https://www.facebook.com/groups/162891360538812