Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου

Post date: Sep 24, 2011 8:50:59 PM

Η φόρτιση των σωμάτων γίνεται με μεταφορά ηλεκτρονίων.

Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο συνεπώς:

ένα σώμα που προσλαμβάνει (παίρνει) ηλεκτρόνια είναι φορτισμένο με αρνητικό φορτίο

ένα σώμα που αποβάλλει (χάνει) ηλεκτρόνια είναι φορτισμένο με θετικό φορτίο.

"κλικ στην εικόνα"

Δύο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου είναι

- Η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου:

Σε οποιαδήποτε διεργασία, το συνολικό φορτίο διατηρείται σταθερό

- Η κβάντωση

Το ηλεκτρικό φορτίο κάθε φορτισμένου σώματος είναι πολλαπλάσιο του στοιχειώδους φορτίου του ηλεκτρονίου ή του πρωτονίου