Νόμοι αερίων

Νόμος του Boyle

Ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης αυτού, σε σταθερή θερμοκρασία.

Για τις μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας αν P1 η αρχική πίεση του αερίου, V1 ο αρχικός όγκος του και σε σταθερή θερμοκρασία προκληθεί μεταβολή της πίεσης και του όγκου του σε P2 και V2, τότε μεταξύ των παραπάνω στοιχείων του αερίου θα ισχύει η μαθηματική σχέση:

Επομένως ισχύει ότι P.V = σταθερό και η γραφική παράσταση P=f(V) είναι υπερβολή αφού είναι της μορφής P = σταθερό/V

Νόμος του Charles

Η πίεση P είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας T μιας ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου, υπό την προϋπόθεση ο όγκος να είναι σταθερός (V=σταθ.)

Αν ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου μεταβαίνει ισόχωρα (V=σταθ), τότε ο λόγος της πίεσης προς την απόλυτη θερμοκρασία είναι σταθερός άρα αυτά τα δύο μεγέθη είναι ανάλογα. Επομένως η γραφική παράσταση P=f(Τ) είναι ευθεία αφού είναι της μορφής P = σταθερό .Τ