Μεγέθη και Μονάδες Μέτρησης

Υπάρχουν

- θεμελιώδη μεγέθη που μετρώνται με, ειδικά για κάθε περίπτωση, όργανα μέτρησης και

- παράγωγα μεγέθη που προκύπτουν όταν τα θεμελιώδη συνδέονται με μαθηματικές σχέσεις

Π.χ. Φυσικό Μέγεθος: ταχύτητα

Σύμβολο: υ (από τη λέξη velocity)

Μαθηματική σχέση: υ=x/t δηλαδή διαιρώ την απόσταση με το χρόνο

Μονάδα μέτρησης: το 1 m/s (προκύπτει από το μαθηματικό τύπο όπου διαιρώ τα μέτρα με τα δευτερόλεπτα)