história

1.0.3.3. 11. 05. 2016

Čiarka s podraďovacími spojkami

 • Pokiaľ po ňom nasleduje "because, although ..."
 • Po negatívnej vete
 • keď sa porovnávajú dve veci

Zlepšené rozoznávanie slovných druhov.

Opravené príslovky.

rozpoznávanie anglických slovies v tretej osobe (she, he, it)

1.0.3.2. 05.05.2016

prenos čiarky spoza spojky pred spojku. althought, = , althought

rozšírenie rozoznávania skráteného dátumu napríklad 4 júl.

rozšírenie zámen v slovenčine.

oprava načítania adverb do ostatných jazykov.

oprava načítania mien zo slovníku rest slovenčina.

1.0.3.1. 30.4.2016

rozšírenie funkcie pridávanie odoberanie medzery medzi čiarkou a úvodzovkami.

určenie slovného druhu 141 slov podľa podľa pozície vo vete

1.0.3.0. 26.4.2016

Nové možnosti v nastavení.

opravené problémy s pridaním miesto po čiarke.

začaté rozpoznávanie slov, ktoré by mohli byť viac ako jeden alebo dva druhy

odstránenie podraďovacích spojok.

1.0.2.9. 14.4.2016

v inštalácii opravená cesta pre slovník verbsalsonouns.dic

pridané menu pre povolenie funkcií opravy bežných chýb.

oprava malých chýb

pridané nové opravy bežných preklepov týkajúcich sa zátvoriek a bodkočiarky.

1.0.2.8. 11. 4. 2016

Rozpoznávanie dátumov.

Opravené zadávanie čiarky medzi citoslovce a predložky a Refaktor medzi dvoma predložkami.

1.0.2.7. 3.4.2016

Do angličtiny bol pridaný slovník slovies ktoré môžu byť aj podstatnými menami a ich rozpoznávanie.

Oprava snahy dávania čiarky ak je na prvom mieste vo vete.

vyhodnocovací systém podľa pravdepodobnosti pri slovách zo slovníku rest.

oprava zaradenia niektorých slov do nesprávnych slovníkov.

1.0.2.6. 11.3.2016

Rozpoznávanie niektorých prísloviek ak vznikli z prídavných mien slovenčina a čeština.

zjednotenie rozpoznávania slovies, podstatných mien a prídavných mien.

1.0.2.5. 29.2.2016

Opravené zlé rozpoznávanie hlavnej vety.

pridaných 114 prísloviek do angličtiny a rozpoznávanie príslovky ako slovný druh.

1.0.2.4. 25.2.2016

opravené a tak.

opravené slovenské spojky.

refaktorovánie opakujúcich spojok.

1.0.2.3. 18.2.2016

Anglické slovesá, ktoré by mohli podstatné mená: Train ako podstatné meno, pretože sú tam pred ním determinanty .

Rozpoznanie väčšinu prípadov gerunds. vymazané zoznam a súbor gerundium.

pridanie novej príznak pre slovné druhy.

Refactoring kód: čiarkou Fanboys a pomocné slovesá, zvýšená rýchlosť rozpoznávania spojok

1.0.2.2. 12.02.2016

refaktoring kódu, zrýchlenie rozpoznávania.

analýza vety po každej vete miesto hlavného okna.

dočasne pozastavená úvodná obrazovka, spôsobuje pád GDI

1.0.2.1. 29.01.2016

pridaných 1400 unikátnych adjektív pre angličtinu.

zrušené autoscale a popup u comboboxov.

1.0.2.0. 19.11.2015

oprava zoznamu spojok pri pre prepínaní jazyka

oprava horizontálneho dialógu, niekedy chýbal tretí riadok.

oprava natiahnutia posledného stĺpca citosloviec

Zmena k lepšiemu definície flagov priamy výber flagu

lepšie rozoznávanie prídavných mien

presun rozpoznávania slovies pomocou aff pre začiatok

pridaný bežec štartu programu.

1.0.1.9. 12.9.2015

oprava zdvojenia slov v slovníku.

prepracovanie a nový systém automatickej platby.

zmena názvu programu z čiarka na comma.

1.0.1.8. 10.8.2015

medzera medzi dvojbodkou a úvodzovkami :"=: "

vylepšené určovanie slovies. napríklad stretnem našlo, ale nestretnem už nie, pričom základ je stretnúť.

pridaný dotazník po odinštalácii.

1.0.1.7. 10.7.2015

prepracované rozpoznávanie slov pomocou aff files. zrýchlenie práce.

pri otvorení súboru je filter nastavený na koncovku posledného suboru

vyhľadávanie v slovníkoch

nové nadstavenia.

nové určovanie druhov zo slovníku ostatné:

 • ak má typickú koncovku pre daný slovný druh.
 • ak sa jeho začiatok nachádza v slovníkoch slovných druhov.

ísť mal apod. medzi pomocné slovesá

zobrazenie slovných druhov na výber msgbox tabuľka vodorovne alebo zvisle.

1.0.1.6. 25.6.2015

program opravuje preklepy word ,word to word, word opravoval už v minulej verzii, ale nebolo to zvýraznené červenou

oprava opakovaného pýtania na podstatné mená v sérii.

pridaný zoznam anglických miest a mien.

nanešťastie sa používala iba časť databázy pre slovesá, v tejto verzii som prepracoval aj ich rozpoznávanie.

oprava problému samovoľnej zmeny fontu.

Slovenčina- pridaných 13000 nových unikátnych podstatných mien, čím sa zvýšilo rozpoznávanie.

ak sa podstatné meno začína veľkým písmenom a následné slovo je podstatné meno,

tak sa opýta, či sa jedná o vymenúvanie. Napríklad pri Asociácii nemocníc vkladalo čiarku.

v českom slovníku sú nesprávne flagy. preto program vytriedil slová končiace sa lal, lil, ktoré sú inak v podstatných menách.

ak je na konci vety isnt it alebo všakže a pod. program vloží čiarku.

1.0.1.5. 26.5.2015

čeština oprava a rozšírenie počtu zámen.

Nový poddruh: prídavné podstatné meno.napríklad ( úroveň vody)

použitie gnu/pl aff súboru na zlepšenie rozoznávania slov.

Oprava problému s frázovými slovesami, keď medzi ne vkladal čiarku. look for = look ,for a podobne in, to = in to

1.0.1.4. 21.5.2015

oprava dávania čiarky pred úvodzovky ak je za nimi spojka.

v angličtine oprava pri opakovanej spojke dávalo pred not čiarku: not-but but do, not.

oprava nedávania čiarky pred but apod...

1.0.1.3. 18.5.2015

oprava nedávania čiarky pred but apod...

oprava pri opakujúcich spojkách

oprava problému with do, not

Oprava registrácie kľúča.

1.0.1.2. 13.5. 2015

oprava vkladanie medzery pred prvú vetu.

Pri zmene jazyka sa prepisovali pomocné slovníky na disku do iného jazyka.

Tlačítko na akceptáciu zmien.

1.0.1.1. 2.5.2015

oprava medzier čiarok . nar. ,tak = , tak alebo , tak = alebo, tak :.

vloženie chýbajúcej medzery medzi vety.

1.0.1.0. 4.3.2015

oprava ponechania medzery pri vkladaní čiarky pred úvodzovky.

1.0.0.9. 2.3. 2015

sfunkčnená angličtina lepšie identifikovanie slovných druhov. oprava niektorých malých chýb.

1.0.0.8. 5.2.2015

neurčité číslovky, vylepšenie odhadu slovného druhu, oprava pridávnia čiarok pri spojkových výrazacj ale aj tak.

1.0.0.7. 2.2.2015

všetky jazyky budú v jednom programe. oprava rozlišovania českých slovesných druhov. niektoré slová sú zároveň sloveso aj podstatné meno.

1.0.0.6. 16.1.2015

určenie slovných druhov malo za následok pridanie čiarky medzi dve spojky alebo dve zámená.

bola pridaná výnimka.

oprava nedávania čiarky pred spojku "že" ak nasleduje "to"

rozlišovanie či má podstatné meno slovesný základ napr. zákaz(kaz) nie výkupu (kúpa) áno, dával program medzi zákaz výkupu čiarku.

1.0.0.5. 3.1.2015

oprava násobkov čísloviek

modálne slovesá

rozšírenie databázy

zrýchlenie štartu

zlepšenie určenia slovných druhov.

možnosť zobrazenia slovných druhov cez msgbox.

1.0.0.4. 8.11.2014

rozoznávanie slovenských čísloviek

vyhodnocovanie dvojíc slovies ak jedno z nich pomocné, vtedy čiarku nedáva

1.0.0.3. 24.10.2014

oprava ukladania txt súboru

oprava otvorenia rtf súboru

čiarky za rovnakými slovnými druhmi, podstatné mená, prídavné mená, číslovky.

zväčšenie databázy zo 600 slov na 127500 slov.

inteligentné vytváranie slovies z neurčitku, pokiaľ sa obdobné sloveso nachádza v základnej databáze.

1.0.0.2. 17.7.2014

pridáva úvodzovky na začiatok vety.

oprava zaseknutia pri úvodzovkách

1.0.0.1. 8.7.2014

vydaná prvá verzia

program pridáva chýbajúce čiarky v súvetiach.

 • V podraďovacom súvetí.
 • V priraďovacom súvetí
 • V kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či
 • Pred spojeniami a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom
 • Pred a za citoslovcami
 • Pred úvodzovkami hore
 • Chýbajúce úvodzovky