čiarka

1.0.3.44.

Program pridáva chýbajúce čiarky:

 • V podraďovacom súvetí.
 • V priraďovacom súvetí.
 • V kombináciách aj-aj, i-i, ani-ani, alebo-alebo, buď-alebo, či-či.
 • Pred spojeniami a preto, a teda, a tak, a predsa, a jednako, a to, a pritom.
 • Pred a za citoslovcami.
 • Pred úvodzovkami hore.
 • Za rovnakými slovnými druhmi, podstatné mená, prídavné mená, číslovky.
 • Odhad, v ktorom úseku vety by mala byť čiarka.

Program opravuje:

 • Chýbajúce úvodzovky.
 • Inteligentné vytváranie slovies z neurčitku.
 • Niektoré preklepy.

Program rozoznáva

 • Rozoznávanie pomocných slovies.
 • Rozoznávanie podstatných mien vo funkcii prídavného mena alebo prívlastku
 • dátumy

Pre:

 • Slovenský, český a anglický jazyk.

Rýchlosť štartu programu, je daná rýchlosťou pevného disku a veľkosťou slovníku.

Na flash diskoch štart trvá niekoľko sekúnd, zatiaľ čo na starších počítačoch okolo 50 sekúnd.

Program podľa veľkosti slovníka zaberie v operačnej pamäti cca 350. Záleží na veľkosti slovníka.

Funkcionalita programu sa dá overiť. V menu je funkcia odstrániť čiarky z textu.

Potom stačí spustiť kontrolu čiarok a program vyhodnotí akú úspešnosť pri pridávaní čiarok má.

Vkladanie čiarok medzi čísla.