Kontakt

DYREKCJA RCKU

od 1 września 2022

 • dyrektor - Mirosław Kozioł

 • wicedyrektor ds. bursy (p.o.) - Anna Matej

 • wicedyrektor ds. CKU - Anna Matej

KONTAKT

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. C.K. Norwida 8A (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)

24-100 Puławy

KLAUZULA INFORMACYJNA


Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą al. C.K.Norwida 8A, 24- 100 Puławy. Można się z nami kontaktować:

  • listownie pod wskazany powyżej adres,

  • mailowo na adres: sekretariat@rcku.pulawy.pl

 1. Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • listownie pod wskazany powyżej adres,

 • mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, udzielenia i udokumentowania odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 2 potrzebujemy Pani/Pana następujących danych:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Starosta Puławski.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

  • prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,

  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,

  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO.

9. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt 2.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

główny budynek przy ul. C.K.Norwida 8A

tel. +48 (81) 886 37 05, 886 39 36

fax +48 (81) 886 37 05

e-mail: sekretariat@rcku.pulawy.pl

TELEFONY WEWNĘTRZNE:

31 - sekretariat główny

33 - wicedyrektor ds. bursy

34 - wicedyrektor ds. CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego)

36 - sekretariat szkolny ( szkola@rcku.pulawy.pl )

37 - indendentura /administracja

38 - pokój wychowawców (rcku-wych@o2.pl )

43 - kierownik gospodarczy

Filia bursy przy al. Partyzantów 28

tel. 604-057-252 (do wychowawców w filii)

POCZTA ELEKTRONICZNA DLA PRACOWNIKÓW