Kontakt

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Norwida 8A (do 1.09.2016 - ul. Wojska Polskiego 7)

24-100 Puławy

KONTAKTY

+48 (81) 886 37 05, 886 39 36

+48 (81) 886 37 05

sekretariat@rcku.pulawy.pl


TELEFONY WEWNĘTRZNE:

31 - sekretariat główny

33 - wicedyrektor ds. bursy

34 - wicedyrektor ds. CKU (Centrum Kształcenia Ustawicznego)

36 - sekretariat szkolny ( szkola@rcku.pulawy.pl )

37 - indendentura /administracja

38 - pokój wychowawców (rcku-wych@o2.pl )

43 - kierownik gospodarczy

DYREKCJA RCKU

DYREKTOR

WICEDYREKTOR ds. Bursy

WICEDYREKTOR ds. CKU

Wiesław Smyrgała

Beata Nowak

Anna Matej


LOGOWANIE DO POCZTY SŁUŻBOWEJ

FORMULARZ KONTAKTOWY


KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą al. C.K.Norwida 8A, 24- 100 Puławy. Można się z nami kontaktować:
  • listownie pod wskazany powyżej adres,
  • mailowo na adres: sekretariat@rcku.pulawy.pl
 2. Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:
  • listownie pod wskazany powyżej adres,
  • mailowo na adres: rodo@pulawy.powiat.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania, udzielenia i udokumentowania odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 2 potrzebujemy Pani/Pana następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Starosta Puławski.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO.

 1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt 2.

 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.