Basiscursus Buksmeester

De buksmeester is de functionaris binnen de schutterij die verantwoordelijk is voor het beheer van de buks(en). Hij is bij alle activiteiten waarbij de buks gebruikt wordt aanwezig om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij is op de hoogte van alle vigerende wet en regelgeving die betrekking heeft op zijn functie.

Basiscursus 2021

  • zaterdag 30 oktober 2021 van 09.00 tot 16.00 uur Baexheimerhof te Baexem. - WWM

  • zaterdag 13 november 2021 van 09:00 tot 16:00 uur Opleidingscentrum ”Alles Paletti” Maasbree. - BHV

  • zaterdag 20 november 2021 van 08:30 tot 16.00 uur Schutterslokaal St. Sebastianus Herkenbosch – Wisseldag.

  • dinsdag 30 november 2021 van 19:30 tot 22:30 uur Baexheimerhof te Baexem – Wapenleer.

  • zaterdag 11 december 2021 van 09.00 tot 12.00 uur Baexheimerhof te Baexem – Evaluatie en certificaat uitreiking

Inschrijven kan alleen via de secretaris van hun schutterij. Deze kan de aanmelding en betaling uitvoeren via de ledenadministratie.


Inhoud 'Basiscursus buksmeester'

De buksmeester leert :

Ten aanzien van de competentie Wapenbeheer:

Het toepassen van de Wet en Circulaire Wapens en Munitie betreffende:

· het voor handen hebben van het verlof en de Europese wapenpas;

· het beheer;

· de opslag;

· het transport; en

· op welke manier en via welke weg hij/zij de kennis up-to-date kan houden.

Tevens worden de volgende onderwerpen behandeld:

· het inschieten;

· het onderhoud;

· het schoonmaken;

· reparaties en het vervangen van onderdelen; en

· het begeleiden en/of coachen van schutters.

Ten aanzien van de competentie Coachen:

· het toepassen van de psychologie van het schieten op het schietpunt; en

· het adviseren op het gebied van prestaties, uitvoering en bekwaamheid.

Ten aanzien van de competentie Inrichten Schietstand:

· het inrichten, opbouwen en controleren van de schietstand;

· de controle van het schootsveld;

· de indeling van de schietstand; en

· de reglementen van de schietwedstrijden.

Ten aanzien van de competentie Milieubeheer:

· het toepassen van de Milieuwet en regelgeving en de Hinderwet;

· advisering op het gebied van arbo- en milieuaspecten Munitiefabricage.

Ten aanzien van de competentie Risicobeheer:

· het maken van een Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) ten aanzien van zijn/haar functiegebied; en

· het adviseren van zijn/haar verenigingsbestuur.

Ten aanzien van de competentie EHBO:

Het toepassen van eerste hulp bij ongevallen voor zover er zich binnen zijn/haar functioneren risico’s voordoen die binnen zijn/haar functiegebied liggen, conform het tijdens de cursus behaalde certificaat.