Veiligheid bij het schieten met de traditionele Limburgse schuttersbuks

Taken en verantwoordelijkheden bij het traditioneel Limburgs schieten

Dinsdag 22 april 2014 werd op het Provinciehuis in Maastricht de nieuwe 'Handreiking Traditioneel Schieten' officieel bekrachtigd.

Tijdens de evaluatie van de HLTS (Handreiking Limburgs traditioneel schieten), heeft er een vergelijking plaatsgevonden van de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in het document ‘Veiligheid schootsveld’ van de OLS Federatie en de vergunningvoorschriften van diverse gemeentes. Conclusie was dat nagenoeg alle voorschriften door de gemeentes worden opgelegd ook zijn opgenomen in de richtlijnen van de OLS Federatie. De voorschriften van de gemeente in de evenementenvergunning zou men dus als onnodige ballast kunnen bestempelen.

Feit was echter dat de voorschriften van de gemeentes ‘status’ hebben wat de voorschriften van de OLS federatie in de ogen van de vergunningverlenende instantie niet hebben. De voorschriften die de gemeente oplegt zijn leidend. Daarnaast zijn er ook nog bepaalde voorschriften aangaande het schieten opgenomen in het huishoudelijk reglement van de OLS federatie en dat maakt het geheel niet overzichtelijker. Bekeken is of een verwijzing in de evenementenvergunning naar de richtlijnen van de OLS federatie zou kunnen volstaan.

In de nieuwe geactualiseerde HTLS wordt nu geadviseerd om in een maatwerkvoorschrift de verplichting op te nemen dat gehandeld dient te worden in overeenstemming met de meest recente versie van het document ‘Veiligheid schootsveld’. Het document is als bijlage aan de HTLS toegevoegd. Indien er een wijziging komt wordt hij voorgelegd aan de werkgroep HTLS en na goedkeuring verwerkt in de bijlage.

Dit maakt het geheel voor alle partijen overzichtelijker en voorkomen dat voorschriften dubbel worden opgelegd. Om het document veiligheid schootsveld geschikt te maken als bijlage van de HLTS zijn diverse wijzigingen gedaan.

Er zijn veiligheidsregels uit het huishoudelijk reglement opgenomen.

  • Handelingen aan het wapen.

  • Bepalingen voor de munitie.

Er zijn regels uit diverse vergunningvoorschriften opgenomen.

  • Bij schuttersfeesten dient minimaal 5 meter achter de aanlegpalen een afzetting voor de toeschouwers aanwezig te zijn.

  • Binnen de onveilige zone mogen zich geen gebouwen of opstallen bevinden.

  • Binnen de onveilige zone mogen zich geen inrichting gebonden gebouwen of opstal­len (zoals feesttent, toilettengebouw enz.) of toegangswegen tot het schiet- en feestterrein bevinden.

  • Niet schieten bij verminderd zicht

  • De uitvoering van de diagonale mondingssnelheidsmeting.

Een extra controlepunt 5 meter achter iedere schietboom op de richtlijn.

De aanlegpalen moeten, gemeten van hart op hart, 10 meter van de schietboom verwijderd staan. Verkleinen naar bijvoorbeeld 9 of 8 meter is het niet meer toegestaan.

Checklist veiligheid schootsveld.

  • Deze checklist is een hulpmiddel voor de vergunningverlener en de baancommandant om te controleren of er voldaan wordt aan het gestelde in het document ‘Veiligheid schootsveld’.

  • Een werkinstructie voor het melden schietactiviteiten bij de luchtverkeersleiding

  • Het maken van een melding is niet verplicht. Bij grotere schietwedstrijden zoals het Oud Limburgsschuttersfeest wordt aangeraden via de OLS federatie een melding te doen.

Dit document kan een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid. De bonden en schutterijen dienen te werken volgens de inhoud van dit document. Dit om ongelukken en daardoor negatieve publiciteit te voorkomen.