Dla rodziców

Z początkiem 2013 roku zrodziła się idea powołania w naszej szkole drużyny harcerskiej. Dzięki przychylności p. Dyrektora Marka Dziedziaka oraz Komendanta Hufca ZHP Gorlice phm. Jana Gubały mogłam wcielić ten pomysł w życie. Jako instruktorka ZHP z wielką radością z początkiem lutego przeprowadziłam nabór do Próbnej Drużyny Harcerskiej. Cieszy mnie wielce, iż zainteresowanie jest tak duże. Mam nadzieję, że pomogę następnym pokoleniom harcerzy i harcerek przeżyć swoją harcerską przygodę. W lipcu 2013 roku rozkazem Komendanta Hufca ZHP Gorlice, zakończyliśmy okres próbny i otrzymaliśmy numer 4.


Podstawowe informacje o Związku Harcerstwa Polskiego.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 125 297 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy - stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka. 
Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.
Misja 

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. 

W każdej drużynie i gromadzie jest budowany program działania mający na celu realizację postawionych sobie wspólnie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.
Formą aktywności programowej jest zabawa w kogoś lub w coś (w gromadach zuchowych), gra (w drużynach harcerskich), poszukiwanie (w drużynach starszoharcerskich) oraz służba i wyczyn (w drużynach wędrowniczych). Harcerskie działanie obejmuje wiele bardzo różnorodnych obszarów programowych. 

Jednostki te samodzielnie realizują zadania wychowawcze, wspierane przez wspólnotę jaką tworzy hufiec harcerski (obejmujący działaniem dzielnicę, gminę lub powiat, jest ich 419). Na poziomie województwa harcerki i harcerze reprezentowani są przez chorągiew – jest ich 17. 

Zadaniem Głównej Kwatery, która jest zarządem stowarzyszenia, jest wspieranie tych jednostek
Wychowanie w ZHP, mające prawie 100-letnią historię, opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14–16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat). 

Zasady harcerskiego wychowania to:

Służba – czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim; 
Braterstwo – przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych; 
Praca nad sobą – nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości. 

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden–Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.
Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach dwudziestych Związek był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Gdy wybuchła II Wojna Światowa ZHP nie zawiesił swojej działalności, lecz stał się organizacją konspiracyjną, przyjmując kryptonim Szare Szeregi i kontynuował swoją misję wychowawczą.
Po wojnie, na skutek zmian politycznych, ZHP utracił członkostwo w WOSM i WAGGGS. Odzyskał je ponownie w 1996 roku.

Źródło: Oficjalna strona Związku Harcerstwa Polskiego (www.zhp.pl)


Składka członkowska
Każdy osoba która wyraziła wolę przynależności do ZHP tj. każdy członek ZHP zobowiązany jest statutem ZHP (Rozdział 3, § 20, pkt. 3) do opłacania składki członkowskiej. Jej wysokość wynosi 12 zł płatna raz na kwartał i powinna być przekazywana do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału  (Uchwała nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP, z 18 maja 2013 r.) do skarbnika drużyny.
Zgodnie z w/w uchwałą "składkę przeznacza się:
1) z części należnej dla hufców i chorągwi: na kształcenie, pomoc programowo-metodyczną dla jednostek oraz pokrycie kosztów funkcjonowania władz hufców i chorągwi,
2) z części należnej dla Głównej Kwatery ZHP: na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, pokrycie kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i pomoc programowo-metodyczną."
Wykaz składek 4 DH Gryf do pobrania tutaj

Przydatne dokumenty

Comments