Kasper Pawlikowski

5/6/1927 - 29/3/2021


In loving memory of Kasper Pawlikowski

Thank you for being with us in this sad moment. Kasper passed away on March 29, 2021, peacefully and surrounded by his loved ones. He was loved by many and will be dearly missed by all friends and family.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tym smutnym czasie. Kasper zmarł 29 marca 2021 roku, w spokoju, w otoczeniu bliskich. Był kochany przez wielu i wszyscy przyjaciele oraz rodzina będą za nim bardzo tęsknić.

Memorial Service

On the last day of March, 2021, Kasper's body was cremated after a brief service with space for music, words and tears.

A streaming connection was created for those who wished to accompany the Family on that day. If you wish to watch the recording of the wake, please click on the button below.

PL:

Ostatniego dnia marca 2021 roku ciało Kaspra zostało poddane kremacji po krótkim nabożeństwie z miejscem na muzykę, słowa i łzy.

Dla tych, którzy tego dnia chcieli towarzyszyć Rodzinie, stworzono połączenie streamingowe. Jeśli chcecie obejrzeć nagranie pożegnania, kliknijcie poniżej.

Commemorative Mass in Kasper's Honour

On Wednesday, the 7th of April at 4 PM (CET), a commemorative service for Kasper was held at the Dominican's Church in Cracow. Due to CoVid19 restrictions, the access was restricted to few people only, but so many of you were with us via streaming (Zoom once more). Kasper's ashes will then remain with the Family until the Funeral (see below)

PL:

W środę 7 kwietnia o godz. 16:00 w kapitularzu oo. Dominikanów w Krakowie odbyła się Msza żałobna za Kaspra, którą odprawił o. Jan Andrzej Kłoczowski OP. Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią dostęp był ograniczony tylko do kilku osób, ale wielu z Was towarzyszyło nam przez streaming (raz jeszcze: Zoom). Prochy Kaspra pozostaną potem z Rodziną aż do pogrzebu (szczegóły poniżej)

Funeral: 30th of July 2021

Kasper's funeral took place at Rakowicki Cemetery in Cracow on the 30th of July 2021 at 1 pm CEST (7 am GMT-4) . The pictures from both the funeral and the meeting in Goszyce were taken by Adam Walanus and can be viewed here: link to the pictures from the funeral and here: link to the pictures from Goszyce

PL

Pogrzeb Kaspra odbył się Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w piątek 30 lipca 2021 roku o godzinie 13.00. Zdjęcia z pogrzebu, jak i ze spotkania w Goszycach wykonał Adam Walanus. Można je obejrzeć tutaj: link do zdjęć z pogrzebu oraz tutaj: link do zdjęć z Goszyc

Anna's Special Thanks

I wish to thank everyone who said goodbye to Kasper on March 31.


I would like to thank my children - Karol, Zuzanna, Józef, Ludwika with Melina, Kamila and Luca, for their support during the long months of Kasper's illness, as well as for their invaluable help after his departure.


Special thanks go to Suzanne - thanks to her, this website was born and is now growing every day.


Anna Pawlikowska

PL

Dziękuję wszystkim, którzy wraz z nami żegnali Kaspra 31 marca.

Dziękuję moim dzieciom – Karolowi, Zuzannie, Józkowi, Ludwice oraz Melinie, Kamili i Luce, za wspieranie nas obojga podczas długich miesięcy choroby Kaspra, a także za nieocenioną pomoc po jego odejściu.

Specjalne podziękowanie kieruję do Zuzanny, dzięki której powstała i wciąż się poszerza ta strona.

Anna Pawlikowska