ป.1

เทอมที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แหล่งข้อมูลน่ารู้

เทอมที่ 2

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน