09. Program Registration

  1. 저작자: 한국생산기술연구원(김영률, 김진혁, 김선창, 차동안, 최영석, 권오경, 송왕기), "열펌프 건조기 실험결과 분석 프로그램," 창장일자: 2018. 2. 22, 등록번호: C-2018-006911, 등록일자: 2018. 3. 15.

  2. 저작자: 한국생산기술연구원(김영률, 김진혁, 김선창, 전동순, 최영석, 김진우, 권오경, 차동안, 송왕기), "열펌프 건조기 운전 사이클 해석 프로그램," 창장일자: 2016. 11. 22, 등록번호: C-2016-031130, 등록일자: 2016. 12. 6.

  3. 저작자: 김광용, 김진혁, "Total FAN-Axial (토탈 홴-축류)," 창장일자: 2012. 10. 5, 등록번호: C-2012-021400, 등록일자: 2012. 10. 25.

  4. 저작자: 김광용, 김진혁, "Total FAN-Sirocco (토탈 홴-원심다익)," 창장일자: 2012. 10. 5, 등록번호: C-2012-021401, 등록일자: 2012. 10. 25.

  5. 저작자: 김광용, 김진혁, "Total FAN-Turbo (토탈 홴-원심터보)," 창장일자: 2012. 10. 5, 등록번호: C-2012-021402, 등록일자: 2012. 10. 25.

  6. 저작자: 김광용, 김진혁, "Total FAN-Regen (토탈 홴-재생)," 창장일자: 2012. 10. 5, 등록번호: C-2012-021403, 등록일자: 2012. 10. 25.