home‎ > ‎

Dokumenty

Uchwała Nr XXXII/194/06

Rady Gminy w Dolicach

z dnia 17 marca 2006

 

W sprawie  utworzenia Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dolicach  stanowiącej samodzielną jednostkę instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 z późn. zm.) oraz art. 11 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr13, późn. zm.) i  art. 18 ustęp 2 pkt 9 litera h Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz.U Nr 16 poz. 95, późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§1

 Wydaje się akt o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach jako samodzielnej Instytucji Kultury.

 

§2

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach ma swą siedzibę w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 46 i swym działaniem obejmuje teren gminy Dolice. Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie kultury.

 

§3

Biblioteka uzyskuje środki finansowe z:

1. dotacji budżetu gminy;

2. opłat za nie oddanie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

3. opłat w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4. opłat za uszkodzenie, zniszczenie lub nie oddanie materiałów bibliotecznych;

5. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn i dobrowolnych wpłat;

 

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice.

 

§5

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach zostaje wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dolice.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

                        

 

                                              UCHWAŁA  Nr XXXII/195/06

 

 

                                                    Rady Gminy w Dolicach

 

           z dnia 17 marca 2006

 

 

    w sprawie nadania Statutu Instytucji Kultury pod nazwą  Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Dz.U. 172, poz. 1441), art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96; z 2004r. Nr 261, poz 2598; z 2005r Nr 131, poz 1091, Nr 132, poz 1111) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 238, poz 2390) Rada Gminy w Dolicach uchwala, co następuje:

                                                           

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Nadaje się Statut samodzielnej jednostce instytucji kultury- Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach

§ 2. Biblioteka Publiczna Gminy Dolice zwana dalej ''Biblioteką'' działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn.zm.) i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn.zm.);
3) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, utworzonej przez Gminę Dolice w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie kultury.

2. Podstawowym celem statutowym Biblioteki jako samorządowej instytucji kultury, jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury.

3. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 4. 1. Nazwa Biblioteki brzmi: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOLICACH.

2. Biblioteka swoim działaniem obejmuje teren gminy Dolice.
3. Siedziba Biblioteki mieści się w Dolicach przy ul. Ogrodowej 46.
4. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOLICACH

Ul. Ogrodowa 46

73-115 Dolice§ 5. Biblioteka wykonuje swoje zadania statutowe przy pomocy filii bibliotecznych w miejscowościach : Kolin , Rzeplino, Sądów i Żalęcino.

§ 6. 1.Bezpośredni nadzór nad Biblioteką w imieniu organizatora sprawuje Wójt  Gminy.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki prowadzi Książnica Stargardzka w Stargardzie Szczecińskim.

§ 7. Biblioteka używa do stemplowania książek pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła i napisem w otoku: Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach.

 

 

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI§ 8. Działalność Biblioteki ma na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

§ 9. 1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu;

2) przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

3) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

8) wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji.

2. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. 1, należy również do zakresu działania filii bibliotecznych.

 

 

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI, ORGANIZACJA I PRACOWNICY§ 10. 1.Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika dokonuje Wójt.

§ 11. 1. W Bibliotece i jej filiach bibliotecznych zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.

2. Pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki. kierownik dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Bibliotekę, która jest pracodawcą, dla zatrudnionych w niej pracowników.

3.Filie Biblioteki funkcjonują przy obsadzie jednoosobowej.


§ 12. 1.Wymagania kwalifikacyjne pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy prawa.

2. Biblioteka ma prawo do ustalenia regulaminu wynagradzania.

§ 13. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz jej zakres działania ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH§ 14. 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych.

§ 15. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z bieżących przychodów.

2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej, do utrzymania lokalu, w którym ta działalność jest prowadzona oraz na doskonalenie zawodowe pracowników zapewnia Gmina.

§ 16. 1. Biblioteka uzyskuje środki finansowe z:

1) dotacji budżetu gminy;
2) opłat za nie oddane w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
3) opłat w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) opłat za uszkodzenie, zniszczenie lub nie oddanie materiałów bibliotecznych;
5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn i dobrowolnych opłat.

3. Wysokość rocznej dotacji z budżetu gminy na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.

4. Kierownik Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 października każdego roku kalendarzowego.

§ 17. Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. 76, poz. 694, z późn.zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

§ 18. 1. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określa rozdział 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka nie posiada własnego majątku nieruchomego.

3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest prowadzony przez Urzęd Gminy w Dolicach na podstawie zawartej umowy pomiędzy Kierownikiem , a   Urzędem Gminy w Dolicach , który reprezentuje Wójt Gminy Dolice .

4. Gospodarkę finansowa Biblioteki prowadzi Dział Księgowości Urzędu Gminy Dolice .

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dolice.

§ 21. Traci moc uchwała Nr XIII/61/91 Rady Gminy w Dolicach z dnia 6 sierpnia 1991r  w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dolicach.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

            

 

                                         

 

 

 

Comments