ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Квалификация на педагогически специалисти

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ОРГАНИЗИРА

обучение за учители по информатика и информационни технологии, начални учители и учители по професионална подготовка (програмиране)

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ


ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ


Курсовете и специализациите са подходящи за учители, които преподават учебно съдържание по компютърно моделиране - начални учители и учители по информатика и информационни технологии, както и програмиране в профилирани и професионални паралелки в гимназиален етап.

Завършилите специализациите могат да придобият III ПКС.Форми на квалификация за ПКС 2023 г.:

 • ППС ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА: https://bit.ly/3kHHKMi


 • ППС КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В УЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА: https://bit.ly/3kJbngm • ППС ЕФЕКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ: https://bit.ly/3ulc0jp


 • ППС ЕФЕКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА: https://bit.ly/3zGaold

Успешна сесия за присъждане на ПКС 2022!

Успешно приключи изпитната сесия за присъждане на професионално-квалификационни степени за 2022 г.

Честито на всички кандидати, повишили своя кариерен статут!

Педагогическите специалисти, желаещи да се включат във форми на квалификация, свързани с присъждането на ПКС за 2023 година, могат да заявят това чрез формулярите за подготвителни курсове за V, IV, II, I ПКС или професионално-педагогически специализации (ППС) за кандидати за III ПКС.

24.10.2022 г.


Записване за курс за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по...": https://bit.ly/3o6VJNR


ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ПКС ЗА 2022 г. В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

от 01.06.2022 г. до 29.07.2022 г.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават комплекта документи, както следва:

1. за трета и за първа професионално-квалификационна степен в случаите по чл. 57, ал. 5 на Наредба № 15 – през цялата година;

2. за всички професионално-квалификационни степени с изключение на посочените в т. 1от 1 юни до 29 юли 2022 г..

Комплектът документи за придобиване на ПКС може да бъде подаден в Технически университет – Варна:

- лично или чрез друго лице:

От понеделник до петък от 9.00 ч. до 10.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в НУК (нов учебен корпус - вдясно от входа на ул. "Студентска" № 1), каб. 218.

- по куриер /крайна дата за получаване в ТУ - 29.07.2022 г./ на адрес:

Технически университет - Варна

Деловодство - тел. 052/383 251

За инж. Д. Русева, ДЕПОС, каб. 234

Ул. „Студентска” № 1

Гр. Варна – 9010

В случай, че бъде установена неизправност в документите, те ще бъдат върнати за сметка на кандидата по куриерска фирма на посочения от него адрес!

Запознайте се със списъка с необходими документи за кандидатстване, изискванията към кандидатите, съответната такса и графика на провеждане на изпитите!

За повече информация: teachers@tu-varna.bg, тел.: 0899904940, инж. Даринка Русева


Успешна сесия за присъждане на ПКС 2021!

Успешно приключи изпитната сесия за присъждане на ПКС за 2021 г. Честито на всички кандидати, повишили своя кариерен статут!

Желаещите педагогически специалисти да се включат във форми на квалификация, свързани с присъждането на ПКС за 2022 година, може да заявят това - подготвителни курсове за V, IV, II, I ПКС или професионално-педагогически специализации (ППС) за кандидати за 3. ПКС.

25.09.2021 г.

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) и изпитни процедури за ПКС съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит в квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители в следните форми:

 • Краткосрочни квалификационни курсове

 • Дългосрочни курсове:

   • Професионално-педагогически специализации (ППС)

   • Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация "Учител"; "Учител по информатика и информационни технологии"; "Учител по математика"; "Учител по чужд език (английски език)".

 • Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

 • Публикуване на статия в специализирано издание - електронен сборник "Клъстери и новации в образованието" - заявка 2023 г. Изисквания за оформлението - файл.


Подробна информация е публикувана в раздела "Форми на квалификация".


За курсисти извън Варна Технически университет предлага нощувка в общежитието или организира настаняване в хотел.

В ТУ има възможност за хранене.


От 1.07.2021 банковата сметка на ТУ - Варна е нова!


Банкова сметка на Технически университет - Варна:

Банка: ОББ АД

IBAN: BG33UBBS80023116000310

BIC код: UBBSBGSF

Основание за плащане: "Курс № ………"

"ППС ................"

"Изпитна процедура за ......... ПКС"


Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg

GSM: 0899 904 940

тел.: 052 383449СБОРНИК С ПУБЛИКАЦИИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗДАНИЕ

"КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

Технически университет - Варна предлага възможност за публикация в периодичното специализирано издание "Клъстери и иновации в образованието". Заявка за публикация може да подадете чрез попълване на формуляра. Такса: 40 лв. Изисквания за форматиране на материала - вижте файла.

Информация за плащане за публикация:

Наименование на организацията: ВТП-ТУВ ЕООД

Банка ДСК

IBAN: BG13STSA93001515065457

BIC: STSABGSF

Основание за плащане: сборник "Клъстери22".

Може в един превод да са включени повече от една такса.