การนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

การนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์

การนำเสนอข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามานำเสนอ หรือทำการเผยแพร่ให้ผู้ที่

สนใจได้รับทราบ หรือนำไปวิเคราะห์เพื่อไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ

1. การนำเสนออย่างไม่เป็นแบบแผน

11. การนำเสนอในรูปของบทความ

เช่น " ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาการเมืองของไทยอยู่ในสภาพที่ขาดเสถียรภาพ มีการเดินขบวนเรียกร้องในด้านต่างๆมากมาย เนื่องจากความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านได้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางสมานฉันท์เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดความปองดองในชาติ"

1.2. การนำเสนอข้อมูลในรูปของข้อความกึ่งตาราง เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีข้อความและมีส่วนหนึ่งนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง เช่น

"การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนกลยุทธในการจัดการด้านการท่องเที่ยว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งนอกประเทศและในประเทศสนใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ 2545 - 2547


2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

2.1. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ตาราง

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปี พ.ศ. 2546

2.2. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง

2.2.1 แผนภูมิแท่งแนวตั้ง

2.2.2 แผนภูมิแท่งแนวนอน

2.3 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิวงกลม

2.4 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปภาพ

2.5 การนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนที่สถิติ

แผนที่แสดงความหนาแน่นของการเลี้ยงสัตว์รายจังหวัด โคเนื้อ ปี 2546