การจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงาน

การเขียนรายงานมีขั้นตอนในการเขียนได้ดังนี้

๑. การกำหนดข้อเรื่อง ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่ผู้ทำรายงานมีความรู้ความสามารถ และสามารถหาแหล่งความรู้ได้

๒. ขอบเขตของเรื่อง ก่อนที่จะทำการเขียนรายงานต้องทำการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ครอบคลุมทุกข้อของรายงาน แต่ละข้อต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี การลำดับเนื้อหาสอดคล้องกัน

๓. แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนรายงานจะต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะเขียนรายงาน อาจใช้วิธีการค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสารในห้องสมุด การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ในแขนงนั้นๆ การใช้แบบสอบถาม การทดลองปฏิบัติ หรือ การศึกษาดูงานด้วยตนเอง

ส่วนประกอบของรายงาน

1. ปกนอก ควรใช้กระดาษหนาพิเศษ และมีข้อความดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้ทำรายงาน

ชื่อวิชา

ชื่อสถานศึกษา

ภาคการเรียน ปีการศึกษา

ตัวอย่าง


เรื่อง การเลี้ยงไก่

เสนอ

อาจารย์กบ กินง่าย

นำเสนอโดย

นายกลม กลมเกลียว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา เกษตร

โรงเรียน ศรีบุญเรือง2. ปกใน วางอยู่ต่อจากปกนอก ใช้กระดาษบาง มีข้อความคล้ายกับปกนอก 3. คำนำ วางอยู่หน้าถัดจากปกใน เป็นข้อความกล่าวเกริ่นนำเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตและที่มาของการทำรายงานนั้นๆ บางรายงานอาจจะกล่าวถึงการขอบคุณผู้ให้ความรวมมือในการเขียนรายงานนั้นๆ ให้สำเร็จ ควรลงชื่อ และวันที่เขียนคำนำด้วย

คำนำ

การเลี้ยงสัตว์เป็นการทำการเกษตรอย่างหนึ่งที่ .....................................

.....................................................

.....................................

เฉลิมพล เหล่าเที่ยง

28 มกราคม 25554. สารบัญ เป็นส่วนที่บอกว่าตำแหน่งของข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆ วางอยู่หน้าใดของรายงาน เพื่อให้ง่ายต่อการพลิกหาข้อมูล ในรายงานฉบับนั้นๆ

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทนำ .................................. ๑

การเลี้ยงสัตว์ ...........................๒

การเกษตร ............................ .๓

ขั้นตอนการเลี้ยง .................... ๕

สรุป ...................................... ๑๕

5. เนื้อหา

6. สรูป

7. อ้างอิง หรือ บรรณานุกรม