การค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การนำความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาหาความรู้ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการศึกษานี้จะสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับดังนี้

1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

2. การนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

3. การสร้างแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง

การค้นคว้าด้วยการใช้ Search Engine

การใช้งานงานอินเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันอย่างมาก จะได้แก่การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อหาความรู้ แต่การเข้าเยี่ยมชมนั้น ในกรณีที่เรารู้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีชื่อว่าอะไร เนื้อหาของเว็บ มุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งใด เราสาสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมได้ทันที่ แต่ในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อเว็บเหล่านั้น แต่เรามีความต้องการที่จะค้นหาเนื้อหาบางอย่าง มีวิธีการจะเข้าสืบค้นข้อมูลได้ โดยการใช้ความสามารถของ Search Engine

Search Engine จะมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา เท่านั้น ข้อมูลอย่างย่อๆ และรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ทันที

Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่ละเว็บไซต์นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่จะเข้าไปหาข้อโดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยเราจะต้องทราบว่า เว็บไซต์ที่จะเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมีความละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป

การค้นหาข้อมูล

การค้นหารข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามที่ต้องการ และสามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ได้


การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้


1.กำหนดหัวข้อ เป็นการกำหนดเรื่องที่ต้องการค้นหาข้อมูล


2.เลือกแหล่งข้อมูล เป็นการเลือกแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น การค้นหาข้อมูลจากเอกสาร การสอบถาม เป็นต้น


3.เตรียมอุปกรณ์ เป็นการเตรียมสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการค้นหาข้อมูล เช่น ยืมหนังสือจากห้องสมุด เตรียมสมุดบันทึก เป็นต้น


4.ค้นหาและรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลที่จะต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ แล้วจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้


5.พิจารณาข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดมาพิจารณา คิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบข้อมูล


6.สรุปผล เป็นการเลือกข้อมูลที่ได้พิจารณาแล้ว จากนั้นนำมาแสดงผลหรือนำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้


แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

เมื่อเราต้องการข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลรอบตัวที่มีอยู่มากมาย และควรเลือกค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล และมีการอ้างอิง จึงให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีดังนี้

1. เจ้าของข้อมูล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ สามารถให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงความเป็นจริงมากกว่าบุคคลอื่นที่รับฟังข้อมูลมาเล่าต่อ ซึ่งอาจจดจำมาผิด และอาจเสริมเติมแต่งทำให้ข้อมูลผิดเพื้ยนไปได้ตัวอย่าง : เจ้าของข้อมูล เช่น คุณตาเล่าประวัติของครอบครัว

2. หน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นหน่วยงาน บุคคลที่ทำงานหรือศึกษาค้นคว้าในด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้มีความรู้จากประสบการณ์ในการทำงานหรือการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ลึกซึ้ง จึงมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริง


ตัวอย่าง : หน่วยงานหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น องค์การนาซ่า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวงโคจรของดาวหาง แพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรค เจ้าของฟาร์มสุนัขหรือสัตวแพทย์เขียนหนังสือให้ข้อมูลการเลี้ยงสุนัขที่ถูกวิธี

3. หน่วยงานของรัฐ เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ลงมือปฏิบัติงาน และใช้อ้างอิง จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องมีการรวบรวม เก็บรักษา หรือสร้างข้อมูลขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงเสมอตัวอย่าง : แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลที่อยู่ของโรงเรียนทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์

วิธีการรวบรวมข้อมูลและเก็บบันทึกข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี เช่น

Ø การอ่าน

Ø การสังเกต

Ø การสัมภาษณ์

Ø การสอบถาม

จากนั้นจึงเก็บบันทึกข้อมูลเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง หรือวีดิทัศน์

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล มีดังนี้

1. ขั้นกำหนดหัวข้อ เพื่อจะได้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง

2. ขั้นค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลเจอได้

4. ขั้นเตรียมอุปกรณ์ เป็นขั้นตอนการเลือกเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

5. ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล สามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้ หรือเอกสารที่มีความเชื่อถือได้ จากนั้นจึงจะสามารถรวบรวม จดบันทึกข้อมูลได้

6. ขั้นพิจารณาและสรุป เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล เมื่อเรานำข้อมูลที่ค้นหาได้แล้ว และทำการรวบรวมจดบันทึก เราก็ต้องนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาและสรุปที่ที่เราต้องการค้นหา ตามหัวข้อที่เรากำหนด จากนั้นจึงจะนำเสนอข้อมูลได้

วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์

การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine

เสิร์ชเอนจิน (search engine) หรือ โปรแกรมค้นหาและคือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ(คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิลจะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป

ตัวอย่าง Web Search Engine

1. http://www.google.co.th/

2. http://www.youtube.com/

3. http://dict.longdo.com

การสืบค้นเว็บไซต์ข้อมูลด้วย Search Engine

ขั้นตอนการสืบค้นเว็บไซต์ข้อมูลด้วย Search Engine

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้น ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ “เว็บ”

3. พิมพ์ keyword (ข้อความ) ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

4. กดที่ปุ่ม “ค้นหา”

5. ระบบจะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงออกมาในรูปแบบของลิ้งค์พร้อมคำอธิบายประกอบ


การสืบค้นรูปภาพด้วย Search Engine

ขั้นตอนการสืบค้นรูปภาพด้วย Search Engine

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้น ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ “รูปภาพ”

3. พิมพ์ keyword (ข้อความ) ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

4. กดที่ปุ่ม “ค้นหา”

5. ระบบจะทำการค้นหารูปภาพที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงรูปภาพที่ค้นหาพบ

การสืบค้นแผนที่ด้วย Search Engine

ขั้นตอนการสืบค้นแผนที่ด้วย Search Engine

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.google.co.th/

2. เลือกหัวข้อที่ต้องการค้น ในที่นี้จะเลือกหัวข้อ “แผนที่”

3. พิมพ์ keyword (ข้อความ) สถานที่ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

4. กดที่ปุ่ม “ค้นหา Maps”

5. ระบบจะทำการค้นหาสถานที่ที่ต้องการ แล้วแสดงออกมาในรูปแบบของแผนที่ รวมไปถึงลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ อีกด้วย

การสืบค้นวีดิโอด้วย Search Engine

ขั้นตอนการสืบค้นวีดิโอด้วย Search Engine

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://www.youtube.com/

2. พิมพ์ keyword (ข้อความ) ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

3. กดที่ปุ่ม “search”

4. ระบบจะทำการค้นหาวีดิโอที่ตรงกับ keyword ที่ต้องการ และแสดงวีดิโอที่ค้นหาพบ

การสืบค้นคำศัพท์ด้วย Search Engine

ขั้นตอนการสืบค้นคำศัพท์ด้วย Search Engine

1. ทำการเปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ http://dict.longdo.com

2. พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการสืบค้นลงในช่อง text box

3. เลือกบริการ “dictionary”

4. กดที่ปุ่ม “submit”

5. ระบบจะทำการค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการพร้อมคำแปล