ป.3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

เทคโนโลยี3 (วิทยการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ