ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

ประโยชน์ของข้อมูล มี 5 ข้อ ดังนี้

1. เพื่อการสื่อสาร เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

2. เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เราสามารถอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือฟังจากวิทยุโทรทัศน์ แล้วนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3 .เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง สามารถช่วยเราตัดสินใจในการเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด

4. เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริง เช่น ทราบข้อมูลที่แท้จริงจากการเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลเดิม

5. เพื่อใช้ในการวางแผน ข้อมูลที่เรามีจะช่วยในการวางแผน