1.2 ประโยชน์ของข้อมูล

ประโยชน์ของข้อมูล

ประโยชน์ของข้อมูล

ข้อมูลในชีวิตประจำวันมีมากมาย ซึ่งคนเรานำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ เช่น การนำข้อมูลสภาพอากาศมาประมวลผลแล้วใช้ในการพยากรณ์อากาศ การนำข้อมูลประชากรมาวางแผนการพัฒษนาประเทศ เป็นต้น

ข้อมูลมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ช่วยในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เช่น

- เมื่อเรารู้ข้อมูลว่าคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของตนเองไม่ค่อยดี เราจึงควรขยันและตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

- เมื่อเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคไวรัส โควิด 2019 เราจึงควรหาวิธีป้องกันตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็นโรคนี้ได้ เป็นต้น

2. ช่วยพัฒนาตนเอง ทำให้เราเป็นคนฉลาด รอบรู้ สามารถวางแผนการทำงาน การเรียน และปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดียิ่ง

3. ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ผู้ดูแลชุมชนมีข้อมูลว่ามีเด็กๆ ในชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้ออกกำลังกาย เป็นต้น