เลือกรายชื่อครูและบุคลากรฯ

นายปรวีย์ ฟองมูล รอง ผอ.โรงเรียน

นางบุปผา พัดเจริญ ครู

นายเฉลิมชาติ ประทีปจินดา ครู

นางสาวซอบ๊ะห์ ตานี ครู

นางสาวอารีย์ เทียนมณี ครู

นางสาวราตรี ร่วมวงษ์ ครู

นายพรเทพ ถามานิ ครู

นายชาตรี หนุนเกื้อกูล ครู

นางสาวนภาพร บัตร์มาก ครู

นางสาวอัสลีซา เจะเด็ง ครู

นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุด ครู

นางนิ่มนวล มาวิเลิศ ครู

นายวรายุทธ จันทบิล ครู

นางสาวปิยะนุช บับพาน ครู

นางสาวกมลวรรณ เดชพิทักษ์ ครู

นางสาวมิลตา เต๊ะซัน ครู

นางสาวเนตรนารี สุวรรณลิขิต ครู

นางสาวกุณฑิกา เนาวสุข ครู

นางสาวสกุลรัศม์ ยวงสอาด ครูผู้ช่วย

นางสาวยุภา พันธ์สุภา ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศสุดา นามวงษ์ ครูผู้ช่วย

นางดวงใจ แสงอ่อน ครูพี่เลี้ยงฯ

นางสาวนิภา พงษ์รุ่งเรือง ครูอัตราจ้าง

นางปลิวัณย์ ขำสอาด ครูอัตราจ้าง

นางสาวเมญาณี หมัดจิ เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกรียงไกร วันสุนิล แม่บ้าน๒