Normatīvo dokumentu un mācību tēmu saraksts

Sertificēšanas pārbaudes jautājumi un uzdevumi pamatojas uz norādītajām tēmām un normatīviem dokumentiem atbilstoši katrai sertifikācijas jomai.

A - Apaļkoksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

   • LVS 80:1997 Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē;

   • LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana;

   • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli. Terminoloģija;

   • LVS EN 1309-2:2006 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 2. daļa. Apaļie kokmateriāli. Mērīšanas prasības un tilpuma aprēķināšanas noteikumi;

   • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;

   • LVS EN 1315:2010 Apaļo kokmateriālu izmēru klasifikācija.

Citi materiāli:

   • Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AS Latvijas valsts meži, 2013. 45 lpp.;

   • Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka, 2007. 104 lpp.

B - Meža inventarizācijas veicējs


Mācību kursu tēmas:

   • Meža inventarizācijas datu kvalitāte;

   • Meža valsts reģistra datu bāzes atbilstība;

   • Mežaudžu augšanas gaitas modeļi, pieaugums;

   • Saimnieciskās darbības plānošana mazos un vidējos meža īpašumos, saimnieciskās darbības plānošana lielos meža īpašumos;

   • Dabas aizsardzības prasības, to nozīme;

   • Saimnieciskās darbības plānošana, ievērojot dabas aizsardzības prasības;

   • Meža tipoloģija;

   • Meža inventarizācijas, meža apsaimniekošanas un izmantošanas reglamentējošie normatīvie akti;

   • Meža inventarizācija;

   • Informācijas nepieciešamība un pieejamība Meža inventarizācijas uzsākšanai;

   • Meža inventarizācijas datu sagatavošanas nosacījumi, datu struktūra un aktualitātes;

   • Meža taksācija, uzdevumi un saturs;

   • Augoša koka taksācija;

   • Mežaudzes taksācija; Informācijas kvalitāte, precizitāte, statistiskās prasības;

   • Mežaudžu bojājumi, slimības, kaitēkļi.

Noteikumi (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

   • Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 392;

   • Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 392 „Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība”: 2020. gada 31. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 117;

   • Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384;

   • Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 384 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi: 2022. gada 09. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 500;

   • Ģenētisko resursu mežaudžu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtība: 2013. gada 02. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 177;

   • Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu: 2013. gada 05. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 123;

   • Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 940;

   • Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 936;

   • Noteikumi par koku ciršanu mežā: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 935;

   • Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem un atlīdzināšanas kārtību: 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 889;

   • Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi: 2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 308;

   • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi: 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 264;

   • Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika: 2008. gada 03. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 406;

   • Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība: 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 774;

   • Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika: 2003. gada 04. februāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 63;

   • Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu: 2000. gada 14. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 396.

Likumi (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

   • Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās, pieņemts 04.04.2013.;

   • Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13.10.2011.;

   • Sugu un biotopu aizsardzības likums, pieņemts 16.03.2000.;

   • Meža likums, pieņemts 24.02.2000.;

   • Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.;

   • Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pieņemts 02.03.1993.

Citi materiāli:

   • Liepa I. Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Jelgava: Izdevniecība Avots, 2018. 90 lpp.

M - Augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētājs


Standarti:

   • LVS 80:1997 Kokmateriālu sortimenti mežizstrādē;

   • LVS 82:2020 Apaļo kokmateriālu uzmērīšana;

   • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli. Terminoloģija;

   • LVS EN 1309-1:2000 L Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 1. daļa: Zāģmateriāli;

   • LVS EN 1309-2:2006 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 2. daļa. Apaļie kokmateriāli. Mērīšanas prasības un tilpuma aprēķināšanas noteikumi;

   • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;

   • LVS EN 1315:2010 Apaļo kokmateriālu izmēru klasifikācija;

   • LVS EN 1927-1:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija. 1. daļa: Egles un baltegles;

   • LVS EN 1927-2:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija. 2. daļa: Priedes;

   • LVS EN 1927-3:2008 Skujkoku apaļo kokmateriālu kvalitatīvā klasifikācija. 3. daļa: Lapegles un duglāzija.

Citi materiāli (ietverot arī to aktuālos grozījumus):

   • Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi: 2016. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384;

   • Liepa I. Meža taksācija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Jelgava: Izdevniecība Avots, 2018. 90 lpp.;

   • Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka, 2007. 104 lpp.

S - Smalcinātas koksnes kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

   • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli. Terminoloģija;

   • LVS EN ISO 14780:2017 Cietais biokurināmais. Paraugu sagatavošana (ISO 14780:2017);

   • LVS EN ISO 18135:2017 Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana (ISO 18135:2017);

   • DIN 51731:l996-10 Testing of solid fuels - Compressed untreated wood - Requirements and testing (Cietā kurināmā pārbaudes - Saspiesta neapstrādāta koksne - Prasības un pārbaudes);

   • GOST 15815-83 Щепа технологическая. Технические условия (Tehnoloģiskās šķeldas. Tehniskie noteikumi).

Z - Zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicējs un kvantitātes uzmērītājs


Standarti:

 • LVS EN 338:2016 Konstrukciju kokmateriāli. Stiprības klases;

 • LVS EN 844:2019 Apaļkoki un zāģmateriāli. Terminoloģija;

 • LVS EN 1309-1:2000 L Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Uzmērīšana. 1. daļa: Zāģmateriāli;

 • LVS EN 1309-3:2018 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Mērīšanas metodes. 3. daļa: Pazīmes un bioloģiskie bojājumi;

 • LVS EN 1312:2000 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Zāģmateriālu tilpumu noteikšana;

 • LVS EN 1313-1:2010 Apaļie un zāģētie kokmateriāli. Pieļaujamās novirzes un ieteicamie izmēri. 1. daļa: Skujkoku zāģmateriāli;

 • LVS EN 1611-1:2000 Zāģmateriāli. Skujkoku šķirošana pēc ārējā izskata. 1. daļa: Eiropas egle, baltegle, priede un duglāzija;

 • LVS EN 1611-1:2000/A1:2003 Zāģmateriāli. Skujkoku šķirošana pēc ārējā izskata. Eiropas egle, baltegle, priede, duglāzija un lapegle;

 • LVS EN 13183-1:2003 Zāģmateriālu mitrums. 2. daļa: Noteikšana ar elektriskās pretestības metodi;

 • LVS EN 13183-1:2003/AC:2003 Zāģmateriālu mitrums. 2. daļa: Noteikšana ar elektriskās pretestības metodi;

 • LVS EN 14081-1+A1:2019 Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūrveida šķērsgriezumu. 1. daļa: Vispārīgās prasības;

 • BS 4978:2007+A2:2017 Visual strength grading of softwood. Specification (Skujkoku koksnes zāģmateriālu vizuālā vērtēšana atbilstoši stiprībai. Instrukcija).

Citi materiāli:

    • Nordic timber, grading rules. Grading rules for pine and spruce sawn timber (Ziemeļu koksne, vērtēšana noteikumi. Skujkoku (priedes, egles) koksnes zāģmateriālu vērtēšana atbilstoši ārējam izskatam), 2015.