Akreditācijas

Biedrības "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" (LKKES) Sertifikācijas biroju un Kokmateriālu testēšanas laboratoriju ir akreditējiusi Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK).

LKKES Sertifikācijas birojs ir kompetents veikt sertificēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024 noteikumiem šādās sfērās: apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju; augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju; meža inventarizācijas veicēju sertificēšana. Akreditācijas apliecība Nr. LATAK-S3-224-12-2001.

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām cietās biodegvielas fizikālā testēšanā un LR MK 06.11.2006 noteikumu Nr. 744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" reglamentētā sfērā - apaļo kokmateriālu uzmērīšanā. Akreditācijas apliecības Nr. LATAK-T-391-12-2009.

2002. gada 27. novembrī LATAK ir parakstījis Eiropas Akreditācijas kooperācijas (European co-operation for Accreditation) Daudzpusējo līgumu (EA MLA) šādās jomās:

  • testēšanas laboratoriju akreditācija;

  • kalibrēšanas laboratoriju akreditācija;

  • produktu sertificēšanas institūciju akreditācija;

  • personu sertificēšanas institūciju akreditācija;

  • pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūciju akreditācija;

  • inspicēšanas, validācijas un verificēšanas institūciju akreditācija.

LATAK akreditētās LKKES Testēšanas laboratorijas un Sertifikācijas biroja izdotie sertifikāti un pārskati tiek atzīti Eiropas Akreditācijas kooperācijas Daudzpusējā līguma parakstītājvalstīs. Ar dalībvalstu sarakstu var iepazīties Eiropas Akreditācijas kooperācijas vietnē.