Úvod‎ > ‎

Ceník

Kariérní poradenství

Konzultace 50 minut

500,- Kč

Sociální poradenství

Konzultace 50 minut

500,- Kč

Individuální terapie

Konzultace 50 minut

500,- Kč

Párová terapie

Konzultace 70 minut

600,- Kč

Rodinná terapie

Konzultace 90 minut

800,- Kč

Odborné doučování

45 minut

200,- Kč

 
  *Mediace                                       Konzultace 50 minut                  500,- Kč                                    Pravidla provozu soukromé praxe Terapie a Poradenství

 1. Terapie, poradenství a mediace, Mgr. Bc. Eliška Zezulková, DiS. je soukromé zařízení s uceleným přístupem k člověku. Poskytuje poradenské služby klientům (dále jen klientům).

2. Poradce, terapeut či mediátor je vázán mlčenlivostí. Informace, které se dověděl od klienta v souvislosti s terapeutickým či sociálním procesem nesděluje nikomu mimo terapeutický tým pracovníků dohlížející nad supervizí terapeuta. Informace o klientovi jsou sdělovány pouze v rámci konzultací terapeutů na týmových schůzkách a slouží k sestavení nejvhodnějšího terapeutického plánu pro konkrétního klienta v rámci uceleného individuálního, párového nebo rodinného přístupu ke každému klientovi. Klient je oprávněn požadovat, aby terapeut některé informace o něm nesděloval žádné jiné osobě z terapeutického týmu terapeuta.

3. Terapeut si vyhrazuje právo dělat si během terapie, poradenství písemné poznámky, audio a video nahrávky. Klient je oprávněn požadovat, aby terapeut některé písemné poznámky, audio či video nahrávky o něm nesděloval žádné jiné osobě z terapeutického týmu terapeuta.

4. Soukromá praxe Terapie, poradenství a mediace, Mgr. Bc. Eliška Zezulková, DiS. se zavazuje nabídnout klientovi termín návštěvy u poradce, terapeuta či mediátora dle telefonické nebo ústní domluvy. Rovněž se zavazuje doporučit poradce/terapeuta/mediátora se znalostí problematiky týkající se konkrétních potíží klienta. Na prvním setkání poradce/terapeut/mediátor domluví s klientem podmínky poradenství/terapie/mediace (časové a finanční). Úkony péče hradí klient sám v hotovosti před zahájením každé intervence.

5. Po dohodě s poradcem/terapeutem/mediátorem je délka jedné individuální terapie/sezení 50 minut, párové terapie/sezení 70 minut, rodinné terapie/90 minut. Zbylých 10 minut slouží poradci/terapeutovi/mediátorovi k doplnění klientovy dokumentace, domluvení dalšího termínu apod.

6. Počet sezení s poradcem/terapeutem/mediátorem je určen na základě individuální domluvy a to dle povahy obtíží. Každý termín návštěvy klienta s poradcem/terapeutem/mediátorem je předem domluven a je povinností klienta se na něj dostavit. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se telefonicky omluvit nejpozději 24 hodin před plánovanou intervencí. Pokud tak neučiní, má se za to, jako by se intervence uskutečnila a vzniká poradci/terapeutovi/mediátorovi odměna ve výši stanovené v dohodě mezi klientem a terapeutem/mediátorem.

KONTAKT PRO OMLUVU TERMÍNU: 604 125 602 (mail není akceptovaný)

7. Každá konzultační hodina musí být předem telefonicky nebo osobně vzájemně domluvena.

8. V případě, že domluvená intervence nemůže proběhnout z důvodu nepřítomnosti poradce/terapeuta/mediátora, z technických důvodů a jiných důvodů na straně soukromé praxe, poradce/terapeut/mediátor je povinen o tom klienta neprodleně informovat a nabídnout klientovi jiný nejbližší náhradní termín.

9. Soukromá praxe Terapie, poradenství a mediace, Mgr. Bc. Eliška Zezulková, DiS. si vyhrazuje právo změnit ceník jednotlivých poskytovaných služeb. Na tyto změny bude klient vždy upozorněn s dostatečným předstihem. Platný ceník viz výše.

10. Poradce/terapeut/mediátor je odpovědný za poradenstký/terapeutický/mediační proces.

11. Klient je odpovědný za své vlastní chování a jednání.

12. Terapeut dodržuje etické zásady EAP (Evropská asociace psychoterapeutů).

13. *Nezapsaný mediátor se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci v platném znění.

14. Poskytované služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.


Mgr. Bc. Eliška Zezulková, DiS.

Subpages (1): Kontakt