Logo công giáo

Dưới đây là một số sản phẩm thiết kế logo của chúng tôi:

 
 
 
 
 
  Logo SVCG Chính Tòa Đà Nẵng
  Logo SVCG Đà Nẵng
   Logo ĐHGT Giáo xứ Phát Diệm
  Logo Hội trại SVCG Đà Nẵng 2013
 
 
 
 
 
 
  Logo Bổn mạng TNTT Maria Goretti
   Logo ĐHGT Giáo hạt Hướng Phương
  Logo Bổn mạng TNTT Phát Diệm
   Logo K06 TCV Phát Diệm - mẫu 1

 
 
 
 
 
 
  Logo K06 TCV Phát Diệm - mẫu 2
  Logo Xưởng Nghệ thuật Thánh Giuse
 

Logo TNTT Phêrô Tự - Phát Diệm
  Logo Bbổn mạng TNTT Phaolô Tịnh

 
 
 
 
 
 
   Logo tham khảo 1
  Logo Giáo xứ Ninh Bình hành động vì môi trường
  Logo bảo vệ Môi trường - hưởng ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô
    Logo tham khảo 4
 
 
 
 
 
 
    Logo tham khảo 5
    Logo tham khảo 6
    Logo tham khảo 7

    Logo tham khảo 8
 
 
 
 
 
 
    Logo tham khảo 9
    Logo tham khảo 10
    Logo tham khảo 11

    Logo tham khảo 12
 
 
 
 
 
 
    Logo tham khảo 13
    Logo tham khảo 14
    Logo tham khảo 15

    Logo tham khảo 16
 
 
 
 
 
 
    Logo tham khảo 17
    Logo tham khảo 18
    Logo tham khảo 19

    Logo tham khảo 20
 
 
 
 
 
 
    Logo tham khảo 21
    Logo tham khảo 22
    Logo tham khảo 23
    Logo tham khảo 24