Đồng phục công giáo


 
 
 
 
  Mẫu áo tham khảo 1

   Mẫu áo Thiếu nhi 2
   Mẫu áo tham khảo 3
   Áo Lớp K06 TCV Phaolô - Phát Diệm
 
 
 
 
 
 
   Mẫu áo tham khảo 4
   Mẫu áo tham khảo 5
   Mẫu áo tham khảo 6
   Mẫu áo tham khảo 7

 
 
 
 
 
 
   Mẫu áo tham khảo 8
   Mẫu áo tham khảo 9
   Mẫu áo tham khảo 10

   Mẫu áo tham khảo 11
 
 
 
 
 
 
   Mẫu áo tham khảo 12
   Mẫu áo tham khảo 13
   Mẫu áo tham khảo 14

   Mẫu áo tham khảo 15
 
 
 
 
 
 
   Mẫu áo tham khảo 16
   Mẫu áo tham khảo 17
   Mẫu áo tham khảo 18
   Mẫu áo tham khảo 19