KRĘGI + KRĄG MAŁŻEŃSTW + SYMPATYCY

Swoją duchowość chrześcijańską można pogłębić w takich grupach wspólnotowych jak Kręgi, Krąg Małżeństw lub grupa Sympatyków.

Kręgi skupiają tych, którzy ściślej chcą naśladować życie Pana Jezusa. Odmawiają oni codziennie Liturgię godzin, 
będącą znakiem jedności całego Ludu Bożego. Częściej w ciągu tygodnia starają się uczestniczyć we Mszy św.  Żyją ideałem trzech rad ewangelicznych - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa a także kierują się w swoim postępowaniu nauką Jezusa Chrystusa zawartą w  ośmiu błogosławieństwach.

Osoby z Kręgów przechodzą formację wstępną. W tym czasie pogłębiają wiedzę nie tylko teologiczną, lecz także pracują nad stroną psychologiczną swojej osobowości, by w ten sposób dążyć do pełnego rozwoju swojego człowieczeństwa.


Krąg Małżeństw tworzą małżonkowie, którzy starają się żyć na co dzień wskazaniami Ewangelii, a zwłaszcza ośmiu błogosławieństw. Małżonkowie starają się w rodzinie o atmosferę miłości i życzliwości - co nie jest łatwe w dzisiejszej polskiej rzeczywistości.

Sympatycy rzadziej 
uczestniczą w  spotkaniach Wspólnoty, jednak starają się podążać w swoim życiu za Chrystusem i dawać o Nim świadectwo. Osoby skupione w grupie Sympatyków żyją według Ewangelii, zachowując  Dekalog i przykazania kościelne. Nie są zobowiązane do codziennego odmawiania  Liturgii godzin. 


DUCHOWOŚĆ  WSPÓLNOTY

1. Życie duchem rady ewangelicznej ubóstwa polega na zachowaniu prymatu osoby nad wartościami materialnymi oraz etyki nad techniką. Członkowie wspólnoty żyją z pracy rąk własnych. Starają się zdobyć odpowiednie wykształcenie i podnosić swoje kwalifikacje, małżonkowie z Kręgu Małżeństw starają się zapewnić swojej rodzinie, a zwłaszcza dzieciom, odpowiednie warunki do nauki, pracy i wypoczynku. 

Dowartościowujemy każdy rodzaj pracy - czy to 
zawodowej, domowej, przy wychowaniu dzieci, społecznej bądź też w charakterze wolontariatu. 

Z ducha ubóstwa wypływa postawa proekologiczna, przejawiająca się w cnocie umiaru w konsumpcji dóbr materialnych.

2. Duch rady ewangelicznej posłuszeństwa przejawia się:
-  w otwarciu się na pełnienie woli Bożej,
-  u małżonków w podtrzymywaniu dialogu małżeńskiego 

Jeżeli staramy się rozpoznać wolę Bożą na co dzień i realizować ją, to jest to zachowanie rady posłuszeństwa w rozumieniu Wspólnoty. 

3. Życie duchem rady ewangelicznej czystości polega na zachowaniu czystości w ramach stanu, zgodnie z Dekalogiem oraz z zachowaniem szacunku dla osoby ludzkiej w jej wymiarze cielesnym.FORMACJA  WE  WSPÓLNOCIE

Wszyscy kandydaci przechodzą przez półroczny okres wstępny, biorąc udział w spotkaniach Wspólnoty. W tym czasie zapoznają się z duchowością Wspólnoty. Formacja wstępna kończy się złożeniem tzw. osobistego aktu oddania się Matce Bożej. W Najświętszej Maryi Pannie dostrzegamy szczególną opiekunkę i dlatego obieramy Ją sobie za Patronkę.


Matko Boża Maryjo!

Dziękuję za łaskę wiary, za opiekę i miłość, którą mnie otaczasz.

Odnawiam dziś swe obietnice uczynione na Chrzcie św., że  wiernie  będę służyć Bogu, wyrzekając się wszelkiego zła, szatana, jego pychy i dzieł jego.

Obieram Cię dziś, Maryjo, za Panią i Matkę moją. Oddaję Ci  siebie i moje życie. Poświęcam Ci swe ciało, myśli i wolę, wszystkie sprawy, modlitwy i prace, radości i cierpienia; wszystko, czym jestem i co posiadam.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą twego Syna i zawsze zwyciężasz.


Spraw więc, niech mój dom rodzinny upodobni się do Twojego domu w Nazarecie, niech zamieszka w nim pokój i dobro, niech spełnia się w nim wola Boża. Niech panuje w nim miłość i całkowite zdanie się na Opatrzność Bożą. Uczyń mnie posłusznym natchnieniom Ducha Świętego. 

Matko Łaski, naucz mnie żyć Bogiem; spraw, abym za Twoim pośrednictwem i przykładem doszedł do pełni wieku Chrystusowego na ziemi i do chwały w niebie. Amen.
Przykład modlitwy "Osobistego aktu oddania", opartej na Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najśw. Maryi Panny św. Ludwika M. Grignione de Montfort.
Comments