ภาพต่างๆตำบลวังอิทก

การฟ้อนแคน ประเพณีไททรงดำ หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ 

ประเพณีเสนเรือน

ภาพหลวงพ่อดำ วัดกลางสุริยวงศ์

หนังตะลุง วัดกลางสุริยวงศ์


แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านตำบลวังอิทก 

หอระฆัง วัดกระทุ่มยอดน้ำ