เกี่ยวกับ ศพค.

ทำไมจึงต้องมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ในอดีตสถาบันครอบครัวไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น เข้มแข็ง มีระบบเครือญาติ และสายใย ความผูกผันที่เหนียวแน่นมั่นคง ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญต่อ การพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันความเป็นครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยพบว่าครอบครัวไทยกำลังประสบปัญหาที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  • ปัญหาสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง
  • ปัญหาการใช้เวลาร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอย่างมีคุณภาพลดน้อยลง
  • การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัว

จากปัญหาดังกล่าว เป็นผลให้ครอบครัวขาดความสมดุลย์ และนำไปสู่การเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนหลากหลายยิ่งขึ้น ได้แก่ ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแล ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด และอื่นๆ

จากความรุนแรงของปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดังกล่าว ทุกภาคส่วนจึงเห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญและ ความจำเป็นของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน (ศพค.) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตามนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง และเป็นหน่วยพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหา สังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ อะไร?

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ องค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรในชุมชน ที่อาสาสมัครมาร่วมกันดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชนที่มีการบริหารจัดการในรูปของ “คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” โดยมีเครือข่ายกลุ่มครอบครัวเป็นสมาชิก และอยู่ในความดูแลและสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาล โดยศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ ศพค     จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน ในหมู่บ้าน/ตำบล ในการสำรวจข้อมูล วางแผน และประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัว โดยคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะมาจากการคัดเลือกของประชาชนตามกระบวนการประชาคม

ข้อมูลจาก http://sorporkor.owf.go.th/?page_id=2

รายชื่อคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังอิทก


ผลการดำเนินงาน
  • โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ปี 2558 ภาพถ่าย
  • โครงการเยาวชนคิดอย่างสร้างสรรค์ ปี 2557 ภาพถ่าย
  • โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ปี 2557 ภาพถ่าย1   ภาพถ่าย2
  • สรุปโครงการปี 2551 - 2557 รายละเอียด
  • โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง ปี 2554 ภาพถ่าย
  • โครงการการป้องกัน-แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภาพถ่าย
รางวัลที่ได้รับ


ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับดี ปี 2556
ศูนย์พัฒนาครอบครัวระดับดีเด่นปี 2558