Q & A คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้ทางไหน
ตอบ: โทรศัพท์ : 089-9616544  , facebook ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก e-mail : info@wangitok.go.th , เว็บไซต์ www.wangithok.go.th

ถาม: อบต.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นเงินสด หรือโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าธนาคารให้วันไหน
ตอบ: ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เปิดทำการกี่โมง
ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: การลงทะเบียนเพื่อรับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ:  1.สำเนาบัตรประชาชนคนท้อง/แม่เด็ก/ผู้ปกครอง
          2. สำเนาทะเบียนบ้านคนท้อง/แม่เด็ก/ผู้ปกครอง
          3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน
          4. สำเนาหน้าสมุดฝากครรภ์
          5. สำนาบัตรประชาชนผู้ใหญ่บ้านที่เซ็นต์รับรอง
          6. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)
          7. สำเนาสูติบัตร (นำมาให้เมื่อเด็กเกิด)

Comments