ข่าวสอบราคา


ประกาศกำหนดราคากลาง

โพสต์11 มิ.ย. 2562 23:27โดยniroon

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายเลียบหนองพันต่าง หมู่ที่ 5
บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ งบประมาณ 497,000 บาท กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตรประกาศผลการกำหนดราคากลาง

โพสต์11 มิ.ย. 2562 01:12โดยniroon

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่องผลการกำหนดราคากลาง
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลัง 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร
งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท


ประกาศประกวดราคา

โพสต์27 ธ.ค. 2561 01:05โดยWangitok Tumbon

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากสามแยกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๒๕,๐๐๐ บาท 


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

โพสต์22 ต.ค. 2561 01:34โดยniroon

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  เรื่อง เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันรถยนต์

โพสต์22 ต.ค. 2561 01:28โดยniroon

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ราคากลางถนน คสล.

โพสต์4 พ.ค. 2561 02:25โดยWangitok Tumbon

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายแจว – บ้านนางชำนาญ หมู่ที่ 10
บ้านพวงทอง ตำบลวังอิทก อ าเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี2561 งบประมาณ 500,000.- บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นจ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสวียง ทองจุ้ย – ประตูน้้า หมู่ที่ 10
บ้านพวงทอง ต้าบลวังอิทก อ้าเภอบางระก้า จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต้าบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจ้าปี2561 งบประมาณ 440,000.- บาท
(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก้าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นจ้านวน 435,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)


1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำรวย หมู่ที่ 3 บ้านวังอิทก
ตำบลวังอิทก อำเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2561 งบประมาณ 288,000.- บาท
(สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณราคาที่ อบต.วังอิทกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นจำนวน 284,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองชลประทาน – บ้านนางเสมอ หมู่ที่ 6
บ้านคลองกรับพวง ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี2561 งบประมาณ 295,000.- บาท
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
ประมาณราคาที่ อบต.วังอิทก าหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นจ านวน 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)

ประกาศราคากลางถนนลูกรัง

โพสต์4 พ.ค. 2561 02:08โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 02:27 ]

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่๕ บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก  อำเภอบางระกำ จังหวดัพษิณุโลก
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 1,530 ,000.- บาท ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนลูกรังผิวจาจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะความยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทกำหนด)   ประกาศ  เอกสารสอบราคา ตารางแสดงวงเงิน

ยกเลิกราคากลางถนนลูกรัง 7 สาย

โพสต์9 เม.ย. 2561 02:40โดยWangitok Tumbon

ตามที่ อบต.วังอิทก ได้ประกาศราคากลางถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย คือ

1.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายไล้ – นานายบุญส่ง ดาดำ   หมู่ที่ 1

2.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางมาลี – ถนนเอเชีย (แยกหนองอ้อ) หมู่ที่ 2

3.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านวังใหญ่

4.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายเลียบคลองขาปั่น – เขตติดต่อ ต.บ่อทอง หมู่ที่ 8

5.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายสุชิน เทียมทัน – นานายหวาน ยอดเยี่ยม หมู่ที่ 8

6.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางช านาญ – นานายบำรุง หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง

7.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายทางลงนานายย้วน ใจเที่ยงธรรม หมู่ 11 บ้านใหม่อยู่เจริญ

เนื่องจากราคากลางที่ตั้งไว้ มีราคาไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงขอยกเลิกประกาศราคาถนนลูกรังทั้ง 7 สาย

ประกาศราคากลางถนนลูกรังและถนน คสล.

โพสต์5 เม.ย. 2561 02:28โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2561 21:03 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศราคางานก่อสร้างถนน ดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจุก เล้าวงค์ ถนนเอเชีย หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ  ราคากลาง    ประกาศ

 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคต บ้านนายบุญช่วย เงินขำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่าดำ   ราคากลาง    ประกาศ

 3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 บ้านคลองกรับพวง  ราคากลาง    ประกาศ

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันกั้นน้ำยม DK.2 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชัยมงคล  ราคากลาง    ประกาศ

 

ถนนลูกรัง 7 สาย

1.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายไล้ – นานายบุญส่ง ดาดำ   หมู่ที่ 1

2.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางมาลี – ถนนเอเชีย (แยกหนองอ้อ) หมู่ที่ 2

3.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านวังใหญ่

4.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายเลียบคลองขาปั่น – เขตติดต่อ ต.บ่อทอง หมู่ที่ 8

5.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายนานายสุชิน เทียมทัน – นานายหวาน ยอดเยี่ยม หมู่ที่ 8

6.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านนางช านาญ – นานายบำรุง หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง

7.       โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังสายทางลงนานายย้วน ใจเที่ยงธรรม หมู่ 11 บ้านใหม่อยู่เจริญ

 

 

1-10 of 41