ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดหน้าที่ไว้ในมาตรา ๖๖ - ๖๗ ให้รายละเอียดหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และในมาตรา ๖๗ กำหนดหน้าที่ที่ต้องทำ มี ๙ ประการ ดังต่อไปนี้

(จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

()  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

()   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยอยู่ในมาตรา ๑๖ ที่กำหนดว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

 (การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

(การสาธารณูปการ

(การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

(การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(การจัดการศึกษา

(๑๐การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส

(๑๑การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น

(๑๒การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(๑๓การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(๑๔การส่งเสริมกีฬา

(๑๕การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(๑๖ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(๑๗การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(๑๘การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(๑๙การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(๒๐การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๒๑การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(๒๒การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(๒๓การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕การผังเมือง

(๒๖การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘การควบคุมอาคาร

(๒๙การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 (๓๑กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


กลับหน้าหลัก