1.  สภาพทั่วไป

1.1  ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของจังหวัดพิษณุโลก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำยม ระยะทางจากจังหวัดพิษณุโลกถึงที่ทำการตำบลวังอิทกประมาณ  20  กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำประมาณ  11  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่

มีเนื้อที่จำนวน 35.85 ตร.กม.  35,300 ไร่

1.3  อาณาเขตติดต่อ

-   ทิศเหนือ ติดตำบลบางระกำ

-   ทิศใต้ ติดตำบลบ่อทองและตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

-   ทิศตะวันออก ติดตำบลวัดพริกและตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

-   ทิศตะวันตก ติดตำบลปลักแรดและตำบลบางระกำ

1.4       ลักษณะภูมิประเทศ

- สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่าน     มีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม จำนวน 7 หมู่บ้าน  คือ    หมู่ที่  1,2,3,7,9 , 10 และ หมู่ที่ 11   สภาพดิน   เป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย    มีคลอง ห้วย หนอง บึง จำนวนมาก  แต่มีสภาพตื้นเขิน  เนื่องจากการชะล้างพังทลายของดิน  และ การบุกรุกพื้นที่ของราษฎรบางส่วน     แม่น้ำยมบางช่วงมีสภาพคดเคี้ยว   มีการชะล้างตลิ่งพังทลาย    เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม ผลผลิตในไร่นาเสียหาย  และเส้นทางคมนาคมชำรุด 

1.5       สภาพภูมิอากาศ

มี  3  ฤดู คือ

-   ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่ เดือน    มีนาคม  เดือน มิถุนายน 

-   ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน    กรกฎาคม - เดือนกันยายน

-   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน    ตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

1.6       จำนวนหมู่บ้าน  มี 11 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านกรับพวง                                                

หมู่ที่ 2  บ้านกระทุ่มยอดน้ำ                                     

-  หมู่ที่ 3  บ้านวังอิทก                                                  

-  หมู่ที่ 4  บ้านหนองเต่าดำ                                         

-   หมู่ที่5  บ้านวัดกลางสุริยวงศ์                                    

-  หมู่ที่ 6  บ้านคลองกรับพวง

-   หมู่ที่ 7  บ้านวังใหญ่

-   หมู่ที่ 8  บ้านพันต่างเฉลิมพระเกียรติ

-   หมู่ที่ 9  บ้านใหม่ชัยมงคล

-   หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง

-   หมู่ที่ 11 บ้านใหม่อยู่เจริญ


                ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

- จำนวนเทศบาล        -   แห่ง

- จำนวนสุขาภิบาล     -   แห่ง

 

1.8  ประชากร

- ประชากรทั้งสิ้น  4,485 คน  แยกเป็นชาย  2,216  คน   เป็นหญิง  2,269 คน

              -  มีจำนวนบ้าน  ทั้งหมด  1,335 หลังคาเรือน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน/หลัง

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

กรับพวง

195

298

340

638

2

กระทุ่มยอดน้ำ

187

309

314

623

3

วังอิทก

63

80

77

157

4

หนองเต่าดำ

69

110

92

202

5

วัดกลางสุริยวงศ์

159

265

267

532

6

คลองกรับพวง

145

237

247

484

7

วังใหญ่

122

194

189

383

8

พันต่างเฉลิมพระเกียรติ

95

168

182

350

9

ใหม่ชัยมงคล

56

118

131

249

10

พวงทอง

140

239

231

470

11

ใหม่อยู่เจริญ

104

176

172

348