ผลิตภัณฑ์ตำบล 

ตำบลวังอิทก มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ 1 นำ้พริกแกง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรับพวงหมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ มีผลิตภัณฑ์เครืองจักรสาน
หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ มีผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากเชือกร่มหมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ มีผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดดอกหญ้า
หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน้ำ มีผลิตภัณฑ์ กระเป๋าจากปอพลาสติก

             
         
       
            

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่าดำ มีผลิตภัณฑ์ คือ ปลาเกลือ

หมู่ที่ 6 บ้านคลองกรับพวง มีผลิตภัณฑ์ คือ ผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ 
หมู่ที่ 7 บ้านวังใหญ่ มีผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จันทน์


หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชัยมงคล มีผลิตภัณฑ์ คือ ไวน์ผลไม้


หมู่ที่ 10 บ้านพวงทอง มีผลิตภัณฑ์ พวงหรีด