การลงทะเบียนรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 01:09โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 01:14 ]
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่ที่ว่าผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิประกันสังคม และให้เชื่อมโยงข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อบต.วังอิทก จึงขอประกาศผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถมาลงทะเบียนรับเงินได้ที่ อบต.วังอิทก ในวันและ เวลาราชการ หรือโทรสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 08939616544 รายละเอียด ดังนี้
ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
  • ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  • ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องการลงทะเบียนขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  • แบบลงทะเบียน(แบบ ดร.01) รายละเอียด
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) รายละเอียด
  • แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียน (แบบ ดร.04) รายละเอียด
Comments