รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ

โพสต์9 มิ.ย. 2559 10:42โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 11:13 ]
     ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายมนุษย์ สัตว์ เพราะหากไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง จะทำให้มีของเสียอันตราย เช่น หลอดไฟ , ถ่านไฟฉาย ปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยสารพิษเหล่านี้จะปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ เมื่อมนุษย์ หรือสัตว์ ดื่มกินเข้าไป อาจก่อให้เกิดโรคตามมา    องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จึงขอเชิญประชาชน คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้ชุมชนน่าอยู่


โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ขยะรีไซเคิลได้ นำไปจำหน่าย เช่น กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดแก้ว , กระดาษ, พลาสติก 

 2. ขยะเปียก นำไปทำปุ๋ย หรือ เลี้ยงสัตว์

 3. ขยะพิษ นำไปทำลายอย่างถูกวิธี

 4. ขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก  นำไปเผา ฝังกลบ


   และขอความร่วมกันใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนถุงพลาสติก และใช้ ปิ่นโต กล่องพลาสติก แทนกล่องโฟมเอกสารโครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านกระทุ่มยอดน้ำ
Comments