ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โพสต์28 พ.ค. 2562 00:41โดยniroon

องค์การบริหารส่นตำบลวังอิทก ขอเชิญแม่เด็กหรือผู้ปกครอง ที่เลี้ยงดูเด็กมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล  
      คุณสมบัติ
      ผู้ที่จะมาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท เด็กต้องมีสัญชาติไทย, อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบลวังอิทก,รายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท,โดยเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ อบต.วังอิทกในวันเวลาราชการ
    สำหรับผู้เคยมาลงทะเบียนแล้วหรือเคยได้รับเงินแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนซ้ำ เพราะจะได้รับเงินต่อเนื่องจนเด็กอายุครบ 6 ปี
     เอกสารที่ใช้
1. บัตรประชาชนแม่เด็ก หรือ ผู้ปกครองที่มาลงทะเบียน
2.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. สมุดบัญชีธนาคาร
4.สูติบัตรเด็ก
5. สำเนาบัตรสวัสดิการของรัฐ(ถ้ามี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0899616544ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 22:46โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:56 ]

8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 โดยสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2561 และนายอำเภอบางระกำได้อนุมัติให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

โพสต์11 ต.ค. 2561 23:17โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 00:16 ]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ ของ อบต.วังอิทก (แก้ไข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.วังอิทก (แก้ไข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียด

ขอเชิญสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โพสต์11 ม.ค. 2561 18:51โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 21:29 ]

ขอเชิญประชาชนตำบลวังอิทก สมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.)


ผู้ที่จะสมัครเป็น อาสาสมัครท้อถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


          (1)  มีสัญชาติไทย

          (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์

          (3)  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

          (4)  มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

          (5)  เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

          (6)  เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

          (7)  เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.


         โดย อถล. มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้


         (1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

         (2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย         การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

         (3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

         (4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น


         (5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม


สมัครได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.วังอิทก

การลงทะเบียนรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปี 2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 01:09โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 01:14 ]

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่ที่ว่าผู้มีสิทธิรับเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิประกันสังคม และให้เชื่อมโยงข้อมูลจากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ อบต.วังอิทก จึงขอประกาศผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน ตามประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน สามารถมาลงทะเบียนรับเงินได้ที่ อบต.วังอิทก ในวันและ เวลาราชการ หรือโทรสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 08939616544 รายละเอียด ดังนี้
ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆ
  • ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  • ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องการลงทะเบียนขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  • แบบลงทะเบียน(แบบ ดร.01) รายละเอียด
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) รายละเอียด
  • แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียน (แบบ ดร.04) รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:37โดยWangitok Tumbon

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายใหม่) ดังนี้ประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โพสต์30 พ.ย. 2560 23:52โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2560 00:08 ]

     ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือ     เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติรับทราบแนวการดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3.6 ล้านคน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้นำหลักฐานดังต่อไปมาเสดงความประสงค์ ได้แก่

     1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา

     2. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบและผู้มอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

           

การยื่นคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอบริจาคด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถยื่นคำขอบริจาคได้ด้วยตนเอง (อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.2)

   เมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแล้ว จะดำเนินการนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการบริจาค

    1. กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุภายในวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่มนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดไป

    2. กรณีผู้สูงอายุยื่นความประสงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากวันที่ 15 ของเดือน จะเริ่มนำเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเพื่อส่งเข้ากองทุนผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนถัดไป

                       

สิ่งที่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพจะได้รับ

- เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยกองทุนผู้สูงอายุจะจัดส่งเหรียญให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้บริจาคต่อไป

- สิทธิในการหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินบริจาค

การยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       การยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้บริจาคจะต้องบริจาคต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  12 เดือน (1 ปี) โดยให้ยื่นคำขอยกเลิกการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามแบบ ณ ที่ทำการ/สำนักงานที่ได้ยื่นคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพไว้ และจะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปจากเดือนที่ครบกำหนด 12 เดือน (1 ปี) ที่บริจาค เมื่อได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

     แบบขอบริจาคเงินเบี้ยยังชีพ

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2562

โพสต์10 พ.ย. 2560 21:08โดยWangitok Tumbon

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก   ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย
ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561) เป็นต้นไป โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ /ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

โพสต์30 พ.ย. 2559 19:21โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 19:25 ]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่อจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. ที่ทำการ อบต.วังอิทก  โดยกำหนดสอบวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 089-9616544 


ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

โพสต์4 พ.ย. 2559 01:32โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2559 02:14 ]

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 หรือผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปี 2561 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังอิทก มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดรับลงะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก 
    เอกสารที่ต้องนำมาลงทะเบียน
        1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ชุด
        3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด

1-10 of 13