คู่มืองานบริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศใช้คู่มืองานบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

2. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

3. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

5. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

8. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

9. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

10. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

11. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33

12. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

13. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

14. การแจ้งขุดดิน

15. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17. การแจ้งถมดิน

18. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

20. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

21. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

23. การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

24. การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

25. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

26. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27. การรับชำระภาษีป้าย

28. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

29. คู่มืองานบริการประชาชนลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ แผ่นพับ

Comments