กฎหมาย ระเบียบต่างๆ


พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียด
๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รายละเอียด
๓. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียด
๔.  พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รายละเอียด
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รายละเอียด
.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รายละเอียด
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รายละเอียด 
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 รายละเอียด pdf
๗.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด
๘.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 รายละเอียด
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ พ.ศ. 2557 รายละเอียด 
๑๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปีฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ Link
๒๐. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ Link


หลักเกณฑ์
๑. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 รายละเอียด
๒. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายละเอียด
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
๔. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด

ระเบียบอื่นๆ
๑. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายละเอียด
๒. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายละเอียด

หนังสือสั่งการ
๑. หารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีเสียชีวิตระหว่างเดือน (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๑๕๗๕ ลว. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒) รายละเอียด
๒.ซักซ้อมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรณีเสียชีวิต รายละเอียด
๓. แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการปี ๒๕๕๘ รายละเอียด
๔. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม รายละเอียด 
๕. การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓) รายละเอียด
๖. การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
๗. กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 รายละเอียด  
๘. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 รายละเอียด
[รายชื่อหน่วยงานฯ] 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] 
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
๙. ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด
๑๐. กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  รายละเอียด
๑๑. ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด 
๑๒. การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด 
๑๓. การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
๑๔.  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด
๑๕.  การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) รายละเอียด

ความรู้ต่างๆ
เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.  รายละเอียด
ข้อบกพร่องการจัดงานวันเด็ก งานวันขึ้นปีใหม่ รายละเอียด
ข้อบกพร่อง งานโครงการจัดงานต่างๆ  รายละเอียด
ข้อบกพร่องการจัดงานประเพณีทางศาสนา รายละเอียด
ข้อบกพร่องวันเข้าพรรษา รายละเอียด
ข้อบกพร่องการเบิกจ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา รายละเอียด
ข้อบกพร่องการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง รายละเอียด

เศรษฐกิจชุมชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๑ รายละเอียด 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๓ รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียด

คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รายละเอียด
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว รายละเอียด

เงินเดือน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)  รายละเอียด 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)  รายละเอียด

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) รายละเอียด

วินัย
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษวินัยและการดำเนินการทางวินัย รายละเอียด

กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การช่วยเหลือสาธารณภัย
การช่วยเหลือประชาชน
จิตอาสาภัยพิบัติ

การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ปศุสัตว์
เบี้ยยังชีพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขยะมูลฝอย

พัสดุฉบับใหม่
อบรม

อุบัติเหตุ


เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด
  • ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560 รายละเอียด
  • ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องการลงทะเบียนขอสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
  • แบบลงทะเบียน(แบบ ดร.01) รายละเอียด
  • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) รายละเอียด
  • แบบยืนยันเอกสารการลงทะเบียน (แบบ ดร.04) รายละเอียด
การจ่ายขาดเงินสะสม
ผักตบชวา
ไฟป่าและหมอกควันเหตุรำคาญ

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน


กองทุนสวัสดิการชุมชน
โบนัส