การจัดซื้อจัดจ้าง58

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • สอบราคา จำนวน 5 โครงการ  รวมงบประมาณ 1,174,000 บาท  ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
      1. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางจุก - ถนนสายเอเชียหมู่ที่ 2 งบประมาณ 187,000 บาท  ประกาศสอบราคา  ปร.4  ปร.5
      2. ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานางลำจวน - หนองกระจับ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 100,000 บาท  ประกาศสอบราคา  ปร.4  ปร.5
      3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมใจ 4 หมู่ที่ 6  งบประมาณ 158,000 บาท ประกาศสอบราคา  ปร.4  ปร.5
      4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งกระเพล จากจุดเดิม(บ้านนางแดง-บ้านนางเจริญ) หมู่ที่ 8 งบประมาณ 441,000 บาท ประกาศสอบราคา   ปร.4   ปร.5
      5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงบ้านนายเฉลิมขวัญ - บ้านนายอำพร หมู่ที่ 11งบประมาณ 288,000 บาท  ประกาศสอบราคา   ปร.4   ปร.5

  ประกาศผลการกำหนดราคากลางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 จำนวน 5 โครงการ รายละเอียด
 • สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปี 2558   รายละเอียด (ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557)
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กเล็ก ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก รายละเอียด   (ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)