Oznámenia

Obec  Vyšný Hrušov, 067 32 Vyšný Hrušov 

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                              VÝBEROVÉ KONANIE 

        na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy s MŠ 

Riaditeľ/riaditeľka/ musí  spĺňať v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

   - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy           

 - dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou

   - najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

- bezúhonnosť

- ovládanie štátneho jazyka

- zdravotná spôsobilosť       

Iné požiadavky:

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - znalosť práce s počítačom.

   - ovládanie školskej legislarívy,problematika riadenia školy

Požadované doklady :

   - prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - doklady o dĺžke pedagogickej praxe

   - úradne overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie

   - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

   - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

   - písomný návrh koncepcie  rozvoja školy

   - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z.

   - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.

Platové podmienky:

- plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov při výkone   práce vo verejnom záujme  doplnený zákonom č. 224/2019 Z.z.  minimálne 1 016,00.- eur.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zasielajte alebo osobne doručte do 06.02.2020  na adresu: Obecný úrad Vyšný Hrušov 128, 067 32 Vyšný Hrušov

Obálku označte: „ Výberové konanie –  ZŠ s MŠ Vyšný Hrušov Neotvárať „

   Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia podmienky, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.                                                                            

   Vyšný Hrušov    14.01.2020         

                                                                                     RNDr. Milan Naster,   starosta obce                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                

Prerušenie distribúcie elektriny.

uverejnené 7. 8. 2017, 23:42 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 7. 8. 2017, 23:47 ]

Východoslovenská distribučná, a.s., sídlo Mlynská 31, Košice oznámila, že v obci Vyšný Hrušov je z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy vysokého napätia naplánované prerušenie elektriny  v dňoch 15.8.2017, 16.8.2017, 17.8.2017 a 21.8.2017, 22.8.2017, 23.8.2017 vždy od 6,00 hodiny do 18 hodiny 30 minúty. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby svoje domácnosti zabezpečili tak, aby z dôvodu odstávky elektriny nedošlo k žiadnym škodám.
RNDr. Milan Naster, starosta obce Vyšný Hrušov.

Bez názvu

uverejnené 11. 6. 2013, 6:25 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 7. 8. 2017, 23:48 ]


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

uverejnené 11. 6. 2013, 6:19 používateľom Vyšný Hrušov

 Prihlásenie na trvalý pobyt
  Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.
POTREBNÉ DOKLADY:
Vlastník bytu (domu):
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
Oznámenie o uzavretí manželstva
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Overenie podpisov a listín

uverejnené 23. 1. 2012, 3:12 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 11. 6. 2013, 6:16 ]

   Overovanie podpisov a listín                      
Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

OSVEDČOVANIE PODPISOV
Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnankyňou vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj.
 
Potrebujete
•    platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
•    listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou
 
Lehota vybavenie:    na počkanie
Poplatok:                   1,50 € / každý podpis
 Nevykonávame osvedčenie:
•    podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár)
•    podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať
•    podpisov na zmenkách a šekoch
 
OSVEDČENIE LISTINY
Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny.Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
Potrebujete:         -  platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz
                      - originál listiny a jej fotokópiu
Lehota na vybavenie
na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcou pracovníčkou
Poplatok
1,50 € / každá začatá strana originálu
3,00 € / každá začatá strana originálu napísaná v cudzom jazyku
 
Nevykonávame osvedčenie:
•    listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
•    odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu,       služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
•    výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
•    ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
•    listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
•    odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.
  

uverejnené 21. 7. 2011, 2:00 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 8. 8. 2011, 6:53 ]

 

Bez názvu

uverejnené 21. 7. 2011, 1:44 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 8. 2. 2018, 6:27 ]

 

 

uverejnené 9. 2. 2011, 3:53 používateľom Vyšný Hrušov   [ aktualizované 3. 8. 2011, 1:17 ]1-7 of 7

ĉ
Vyšný Hrušov,
26. 10. 2018, 4:10
ą
Vyšný Hrušov,
15. 2. 2018, 1:52
ą
Vyšný Hrušov,
15. 2. 2018, 1:53
ą
Vyšný Hrušov,
15. 2. 2018, 1:54
ĉ
Vyšný Hrušov,
21. 11. 2019, 1:20
Ċ
Vyšný Hrušov,
31. 10. 2017, 6:29
Ċ
Vyšný Hrušov,
31. 10. 2017, 6:29
Ċ
Vyšný Hrušov,
29. 10. 2020, 5:58
ĉ
Vyšný Hrušov,
21. 11. 2019, 1:27
ċ
Vyšný Hrušov,
14. 1. 2020, 7:03
Ċ
Vyšný Hrušov,
12. 9. 2019, 23:49
ĉ
info.docx
(90k)
Vyšný Hrušov,
8. 2. 2018, 6:25
ĉ
Vyšný Hrušov,
29. 11. 2019, 5:42
ĉ
Vyšný Hrušov,
29. 11. 2019, 5:42
ą
Vyšný Hrušov,
11. 6. 2018, 1:36
ĉ
Vyšný Hrušov,
1. 12. 2018, 6:07
ĉ
Vyšný Hrušov,
1. 12. 2018, 6:07
ĉ
Vyšný Hrušov,
18. 3. 2019, 1:19