Дома

Драги ученици,

Математиката е гимнастика на умот, затоа вежбајте.
Согласно препораките на МОН организираме и online часови за учениците кои имаат технички услови за ваков тип на настава.

Актив на математичари
OОУ Кирил Пејчиновиќ
Кисела Вода-Скопје


Питагора, познат грчки математичар.
Ја открил и докажал една од најпознатите теореми - квадратот над хипотенузата кај правоаголен триаголник е еднаква на збирот на квадратите над катетите.


Free Web Counter
Subpages (1): Проекти
Comments