About‎ > ‎

Past Presidents

Past Presidents

Ryerson Polytechnical Institute (1966 – 1993)

1980 - 1981 President Jerry Kulyk

1981 - 1982 President Lydia Rychlitzky

1982 - 1983 President Peter Ochitwa

1983 - 1984 President Sonia Lytwniuk

1984 - 1985 President Jaroslaw Bajus

1985 - 1986 President Ed Hawryliw

1986 - 1987 President Jaroslaw Bajus

 

Ryerson Polytechnic University (1993 – 2001)

 

Ryerson University (2001 – Present)

2009 - 2010 Co-Presidents Marta Iwanek & Paul Terek

2010 - 2011 Co-Presidents Marta Iwanek & Paul Terek

2011 - 2012 Co-Presidents Roman Khrystynych & Mark Masley

2012 - 2013 President Daniel Terek

2013 - 2014 Co-Presidents Borys Brodziuk & Nestor Szewczyk

2014 - 2015 President Michael Fik

2015 - 2016 President Roman Byskosz

2016 - 2017 President Lesia Samoil

2017 - 2019 President Adriana Wasylyk

2019-Present Victoria Chmarycz